İmâm-i Nesâi (Radiyallah-u anhu);

06 Aralık 2008 Cumartesi

DSC01638  Fuad Yusufoğlu Girnavas mevki-i Nusaybin

Girnavas mevki-i (Nusaybin)

İmâm-i Nesâi (Radiyallah-u anhu);

Büyük hadis ve fıkıh âlimi. Künyesi, Ebû Abdurrahman’dır. İsmi ise, Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar’dır. İmâm-i Nesâi diye meşhurdur.

Aslen Horasan’ın Nesâ şehrindendir. 214 (M. 830) yılında orada doğdu. 303 (M. 915) yılında Filistin’de “Remle” şehrinde vefat etti. Mekke’de vefât ettiği veya hariciler tarafından şehid edildiği de bildirilmektedir.

Hadis ilminde imâmdı. Yani; üçyüzbinden fazla hadis-i şerifi râvileriyle birlikte ezbere bilirdi. Yazdığı “Sünen-i sağir’i Küttüb-i sitte” adı verilen altı büyük hadis kitabından biridir. Hadis ilminde rumuzu “sin (s)’dir”

İlim tahsilini Horasan’da başlayan İmâm-i Nesâi, Irak, Şam, Mısır, Hicaz (Mmekke ve Medine) ve Cezire’deki (Mezopotamya, Fırat ve Dicle havzasının kuzeyi) âlimlerden ders aldı.

Mısır’da yerleşti. Onbeş yaşında iken Kuteybe bin Sa’id’e talabe olup, bir sene iki ay yanında kaldı. İshak bin Rahaveyh, Hişam bin Ammâr, İsa bin Hammâd, Hüseyn bin Mensur Sülemi, Amr bin Zürâre, Muhammed bin Nasr-i Mervezi, Süveyd bin Nasr, Ebû Kureyb, Muhammed bin Rafii, Ali bin Hucr, Ebû Yezid Cermi, Ebû Davud Süleyman Eş’as, Yunus bin Abdila’lâ, Muhammed bin Beşar, Muhammed bin Geylân (r.anhüm) ve daha birçok âlimden ders aldı. Onların bir çoğundan hadis-i şerif dinledi ve rivayet etti.

Hadis ilminde zamanın bir tanesi olan İmâm-i Nesâi (r.a.), Mısır âlimlerinin en fakihi idi. Haramlardan sakınmada ve ibadetlere düşkünlükte eşi yoktu. Her yaptığı iş, her söylediği söz, Allah-u Teâlâ’nın rızası içindi.

İmâm-i Nesâi (r.a.) nin hadis-i şerif rivayetinde ravilere koyduğu şartlar, Buhari ve Müslim (r.anhüm) den daha sıkıydı. Cerh ve ta’diline (hadis ravilerinin güvenilir olup olmamasındaki tesbitlerine) bütün âlimler i’tibar ederlerdi.

İmâm-i Nesâi hazretleri (r.a.) nden Ebû Bişr Dûlabi, Ebû Ali Nişaburi, Hamza bin Muhammed Kesâsi, Ebû Bekr SAhmed bin İshak, Muhammed bin Abdullah bin Hayyûye, Ebü’l-Kasım Taberâni, Fakıh Ebû Ca’fer Tahâvi (r.anhüm) ve daha birçok âlim tahsiledip, Hadis-i şerif rivayet etti.

İmâm-i Nesâi hazretleri (r.a.) nin üstünlüğü hakkında birçok âlim’in sözleri vardır. Bunlardan, zamanında hafız-ı Horasan diye meşhur olan Ebû Ali Nişaburi;

-“Ebû Abdurrahman Nesâi’nin hadiste İmâmlığına kimse itiraz edemez.” Derken,

Fakıh Mensur ve Ebû Ca’fer Tahavi (r.a.) de;

-“Nesâi (r.a.), Müslümanların imâmlarındandır.” Dediler.

Ebû Bekr ibni Haddâd (r.a.) ın İmâm-i Nesâi (r.a.) den başkasından hadis-i şerif rivayet etmeyip;

-“Allah’la benim aramda delil olarak ondan razıyım.” Dediğini

Ebü’l-Hasen Dâre Kutni nakletmekte ve;

-“Nesâi asrının en âlimi idi.” Demektedir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Tâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Hadis ilimlerini etfara yayan bu veli kulların yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın