‘Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu)’ olarak etiketlenmiş yazılar

Reci’ suyu Güzide sahabelerin şehid edildikleri mekan

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram’ın şehitlerinden. Ensar’dan ve evs kabilesindendir. Hicretten önce MÜSLÜMAN OLDU. Bedir ve Uhud savaşına katıldı. Bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi.

Bedir savaşında Haris bin Nefvel adındaki meşhur müşriki öldürmüştür. Hicretin 4.(M. 625) senesinde vuku bulan Reci’ yak’asında esir edilip, Mekke’ye götürülerek müşriklere verildi ve orada onlar tarafından şehid edildi.

Uhud savaşında kendilerinden bazılarının öldürülmesi üzerine Müslümanlara kin tutan Libyan oğulları öc almak istediler. Bu maksatla Adal ve Kare kabilesiyle anlaşıp, bu kabilelerden bir heyeti Medine’ye göndermeyi planladılar.

Müslüman olduğunuzu söylersiniz. Zekat vereceğiz, bunu almak ve bize İslam’ı öğretmek üzere Muallim istiyoruz dersiniz. Gelenlerin bir kısmını öldürür öcümüzü alırız. Bir kısmını da Mekke’ye götürüp Kureyş’e satarız. Dediler.

Bu iki kabileden altı veya yedi kişilik bir heyet Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e gelerek;

-“Müslüman olduk, bize Kur’an-i Kerim’i ve dini bilgileri öğretecek Mualimler ver.” Dediler.

Bu sırada Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mekke’li müşriklerin savaş hazırlığı içinde olup, olmadıklarını kontrol etmek üzere on kişiden meydana gelen bir seriyye (keşif kolu) hazırlamıştı. Adal ve Kare kabilesinden de böyle bir heyetin gelip muallim istemeleri üzerine durumu araştırmak inceleyip, ilgilenmek üzere bu on kişilik keşif kolunu gelenlerle birlikte gönderdi.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) den kurulan bu seriyyede bulunanlardan üçünün ismi bilinmemektedir.

İsmi bilinen yedi sahabe-i Kiram şunlardır;

Mersed bin Ebi Mersed, Halid bin Ebi Bükeyr, Asım bin Sâbit, Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık, Muattib (Mugir) bin Ubeyd (R.anhüm)

Bu keşif kolu gündüzleri gizlenip, geceleri yürümek suretiyle bir seher vakti Reci’ suyu’nun başına geldiler. Orada bir müddet dinlenip, Acve hurması (iyi cins Medine hurması-Peygamber efendimiz (s.a.v.) in bizzat mübarek elleriyle diktiği hurmalar) yediler.

Sonra oradan ayrılarak yakınlarındaki bir dağa çıkıp gizlendiler. Onlar oradan ayrıldıktan sonra Huzey kabilesinden koyun güden bir kadın ‘Rec’i suyu’nun başında hurma çekirdekleri olduğunu anladı.

-“Buradaya Medine’den gelenler olmuş,” diye bağırarak koşup, kabilesine haber verdi

Bu sırada Eshab-i Kiram’dan bu on kişilik seriyyenin yanında bulunan Adal ve Kare kabilesinin heyetinden biri bir bahane ile yanlarından ayrıldı. Hemen Lidyan oğullarına gidip, haber verdi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Reci’ suyu başı Güzide Sahabelerin şehid edildikleri mekan

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 2

Lidyan oğulları bu haber üzerine yüz’ü okçu olmak üzere ikiyüz kişilik bir kuvvetle izlerini takip edip, bulundukları dağı kuşattılar.

Sonra onları dağın tepesinde buldular. Teslim olmalarını, kendilerini tutup, Mekke’li müşriklere teslim edeceklerini söylediler.

Bu keşif kolu kendi aralarında istişare yaptıktan sonra teslim olmayı redettiler. Kılıçlarını çekip üzerlerine hücum eden ikiyüz kişilik düşmana karşı görülmemiş bir kahramanlıkla çarpıştılar.

Üzerlerine saldıran kuvvetten bir kısmını öldürdüler. Nihayet çarpışa çarpışa on Sahabi’den yedisi okla vurularak orada şehid düştü. Üçü de esir edildi.

Esir edilen bu Sahabiler;

Hubeyb bin Adiy (r.a.), Zeyd bin Desinne (r.a.), ve Abdullah bin Tarık (r.a.) idi.

Lıhyan oğulları, üçünü de yayların kirişleri ile bağladılar. İçlerinden Abdullah bin Tarık (r.a.) Mekke’li müşriklere götürülmeye razı olmadı. Girtmemek için zorlandı.

–“Şehid edilen arkadaşlarımdan güzel misaller vardır.” Diyerek haykırdı.

Bir zorlayışta ellerinin bağını kopardı. Lıhyan oğulları O’nu taşa tuttular., sonunda O’nu da şehid ettiler.

Hudeyb bin Adiy (r.a.) ve Zeyd bin Desinne (r.a.) Resulullah (s.a.v.) ın verdiği keşif vazifesini yapmaya belki imkan buluruz düşüncesi ile sabrettiler. (Bakınız Asım bin Sabit)

Lihyan oğulları her ikisini de Mekke’ye götürdüler. Bu sırada Müslümanlarla Bedir ve Uhud savaşını yapmış ve bu savaşlarda yakınları öldürülmüş olan müşrikler kin ve intikam hırsı içinde bulunuyorlardı. Bu bakımdan her an fırsat arıyorlardı.

Hubeyb (r.a.) i müşriklerden Huceyr bin Ebi İhab-ı Temimi, Bedir savaşında öldürülen kardeşinin intikamı için satın aldı.

Zeyd bin Desinne (r.a.) yide Safvan bin Ümeyye bin Halef’in intikamını almak üzere satın aldı.

Müşrikler her ikisini de satın aldıktan öldürmeye karar verdiler. Ancak savaş yapmayı yasak saydıkları aylar girmiş olduğundan hapsetmek suretiyle bu ayların çıkmasını beklediler.

Bir müddet her ikisini de ayrı yerlerde hapis tuttular. Her iki sahabi (r.anhüm) de bu esaret karşısında büyük bir sabır, takat ve asalet getirdiler.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Usfan’daki Osmanlı kalesi (Suudi Arabistan)

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 3

Hubeyb bib Adiy (r.a.) in hapsedildiği evde bulunan ve azatlı bir cariye olan Mâviye (Bu kadın daha sonra Müslüman olmuştur) Şöyle anlatmıştır;

-“Hubeyd (r.a.) benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedilmişti. Ben ondan daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün baktım elinde insan başı gibi kocaman bir ÜZÜM SALKIMI vardı. Ondan yiyiyordu. Hergün böyle ÜZÜM SALKIMI elinde görülürdü. O mevsimde hem de Mekke’de ÜZÜM bulmak asla mümkün değildi. Allah-u Teâlâ O’na rızık veriyordu. Hapsolunduğu hücrede Namaz kılar, Kur’an-i Kerim okurdu. O’nun okuduğu Kur’an-i Kerim’i dinleyen kadınlar ağlaşırlar. O’na acırlardı.”

O’na

–“Bir isteğin var mı?” dediğimde,

Kendisi;

-“Bana tatlı su ver, putlar için kesilen hayvanların etinden getirme, bir de beni öldürecekleri zaman önceden haber ver, başka bir şey istemem.” Dedi.

-“Öldürüleceği gün kararlaştırılınca gidip kendisine söyledim. Hayret ettim, öldürülüceği zamanı öğrenince onda en ufak bir değişiklik ve zerre kadar üzüntü eseri görülmüyordu. Öldürüleceği gün yaklaşınca ölmeden önce vucut temizliği yapmak istediğini söyledi ve bir ustra istedi. Ben de çocuğumun eline bir ustra verip, gönderdim.”

Çocuk yanına gidince birden korktum.

-“Eyvah bu adam çocuğu ustra ile keser o nasıl olsa öldürülecek.” Dedim.

Koşup çocuğa baktım.

-“Hubeyb (r.a.) gönderdiğim ustrayı çocuğun elinden alıp, çocuğu sevmek için dizine oturtmuştu. Ben bu durumu çok korkup, feryad etmeye başladım.”

Hubeyb (r.a.) durumu anlayınca;

-“Bu çocuğu öldürceğimi mi zanediyorsun? BİZİM DİNİMİZDE BÖYLE ŞEY YOK. HAKSIZ YERE CANA KIYMAK Bizim hal ve şanımızdan değildir.” Dedi.

Hubeyb bin Adiy (r.a.) ve Zeyd bin Desinne (r.a.) yi öldürmek için müşriklerin kararlaştırdığı gün gelmişti.

O sabah erkenden zincirlerini çözüp, Mekke dışında Tem’in denilen yere götürdüler. Mekke halkı ve müşriklerin ileri gelenleri iki Sahabi (r.anhüm) nin idam edilişini seyretmek üzere toplanmıştı. Etraflarını büyük bir kalabalık sarmıştı.

İdama götürülürken yolda karşılaşıp görüşen bu iki sahabi (r.anhüm) KUCAKLAŞARAK BİRBİRLERİNE UĞRADIKLARI BELA’YA SABRETMELERİNİ TAVSİYE ETTİLER.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Uhud Dağı Şehidlik (Medine-i Münevvere)

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 4

Müşrikler, esirleri idam edecekleri yerde iki darağacı kurmuşlardı. Hubeyb (r.a.) i darağacına kaldırıp bağlamak istedikleri sırada;

-“Beni bırakınız iki rekat namaz kılayım.” Dedi.

Bıraktılar.

-“Kıl orada.” Dediler.

Hubeyb (r.a.), hemen namaza durup, büyük bir sukûnet içinde huşu ile iki rekat namaz kıldı.

Toplanan müşrikler, kadınlar, çocuklar heyacanla O’nu seyrediyorlardı.

Namazı bitirdikten sonra;

-“Vallahi eğer ölümden korkarak namazı uzattığımı zanetmeyecek olsaydınız namazı uzatırdım ve daha çok kılardım.” Dedi.

Böylece idam edilirken iki rekat namazı ilk kılan, adet ve sünnet olmasına sebep olan Hubeyb bin Adiy (r.a.) dır.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) O’nun idam edilirken iki rekat namaz kıldığını işitince bu hareketini yerinde ve uygun bulmuştur.

Hubeyb bin Adiy (r.a.) namazı kıldıktan sonra, O’nu tutup dar ağacına kaldırarark bağladılar. Yüzünü kıbleden Medine’ye doğru çevirdiler.

Sonra;

-“Haydi dininden dön seni serbest bırakalım.” Dediler.

Hubeyb bin Adiy (r.a.), şöyle cevap verdi;

-“Vallahi dönmem! Bütün dünya benim olsa, bana verilse yine İslamiyet’ten dönmem!”

Bu cevabı alan müşrikler,

-“Şimdi senin yerine Muhammed (s.a.v.) in olmasını, O’NUN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTER MİSİN, sem de evinde rahat oturasın.” Dediler.

Hubeyb bin Adiy (r.a.);

-“Ben Muhammed Aleyhis-Selam’ın ayağına bir diken batmasına ASLA RAZI OLMAM!” dedi.

Müşrikler alay edip, gülüşerek;

-“Ey Hubayb, İslam dininden dön eğer dönmezsen seni muhakkak öldüreceğiz.” Dediler.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Zülhuleyfe Mikatı (Bir Ali) camisi Medine-i Münevvre

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 5

Hubeyb bin Adiy (r.a.);

-“Allah yolunda olduktan sonra benim için öldürmenin hiç ehemmiyeti yoktur.” Dedi.

Zeyd bin esinne (r.a.) ye de bu şekilde söylediler. O’da aynı cevabı vererek şehid oldu.

Bundan sonra Hubeyb bin Adiy (r.a.);

-“Allahim! Şuracıkta düşman yüzünden başka yüz görmüyorum. Allahım benden Resulü’ne (s.a.v.) Selâm ulaştır. Bize yapılan bu işi Resulü’ne bildir.” Diyerek duâ etti.

Akibinde;

-“Esselâmü aleyke yâ Resulallah.” Dedi.

Hubeyb bu duâ’yı yaptığı sırada Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Eshab-i Kiram ile oturuyordu.

Zeyd bin Harise (r.a.) şöyle anlatmıştır;

-“Bir gün Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Eshabiyle otururken kendisine vahiy geldiği sırada kaplayan hal gibi bir hal kapladı.

Sonra;

-“Ve aleyhisselam.” Dedi.

Eshab-i Kiram (r.anhüm);

-“Ya Resulallah (s.a.v.) bu selam’ı kimin selamına karşılık verdiniz?”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Kardeşiniz Hubeyb’in selamına karşılık, Cebrail aleyhis-Selam, Hubeyb’in selamını bana ulaştırdı.” Buyurdu.

Ve Hubeyb ile Zeyd (r.anhüm) in şehid edildiğini Eshabına duyurdu.

Hubeyb (r.a.) in etrafında toplanan Kureyş müşrikleri,

-“İşte babalarınızı öldüren bu adamdır.” Diyerek gençleri üzerine mızraklarıyla saldırttılar.

Müşrik gençleri mızraklarını saplayarak vucudunu yaralamaya başladılar.

Bu sırada Hubeyb (r.a.) in yüzü Kâ’be’ye doğu döndü. Müşrikler Medine’ye doğru döndürdüler.

Hubeyb (r.a.);

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Mescid-i Feth

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 6

Hubeyb (r.a.);

-“Allahım! Eğer ben senin katında HAYIRLI BİR KUL İSEM YÜZÜMÜ KIBLEYE ÇEVİR.” Diyerek duâ etti.

Yüzü yine kıbla’ya döndü.

Müşriklerden HİÇBİRİ O’NUN YÜZÜNÜ KÂ’BE’DEN BAŞKA bir tarafa çeviremedi.

Bu esnada Hubeyb (r.a.) darağacı üzerinde düşman arasına garip bir halde şehid edilmekte olduğunu dile getiren bir şiir söyledi.

Müşrikler ellerindeki mızrakları vucuduna saplayarak işkence yapmaya başlayınca;

-“Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra vurulup hangı yanım üstüne düşersem düşeyim gam yemem. Bunların hepsi Allah yolundadır.” Dedi.

Hubeyb (r.a.), bundan sonra müşriklere şöyle beddua etti.

-“Allahım Kureyş müşriklerinin hepsini mahvet, topluluklarını dağıt, birer birer canlarını al, onları sağ bırakma.”

Müşrikler bu bedduayı duyunca çok korkup, bir kısmı oradan kaçıp uzaklaştılar. Orada kalanlar mızraklarını peşpeşe saplamaya başladılar, içlerinden biri göğsüne mızrağı sapladı, mızrak sırtından çıktı.

Hubeyb (r.a.) vucudundan kanlar fışkırırken ve dar ağacında sallanarak son nefesini verirken;

-“Eşhedu enla ilahe illallah ve esşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resuluh.” Diyerek şehid oldu.

Hubeyb bin Adiy (r.a.) in cenasesi kırk gün darağacında asılı kaldı. BEDENİ ÇÜRÜYÜP KOKMADI. Hep taze KAN aktı.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) O’NUN CENAZESİNİ GETİRMEK ÜZERE Eshab-i Kiram’dan Zübeyr bin Avam ve Mikdad bin Esved (r.anhüm) i gönderdi.

Gece gizlice Mekke’ye girip Hubeyb (r.a.) i asılı bulunduğu DAR AĞACINDAN indirip deveye yükleyerek Medine’ye doğru yola çıktılar. Durumu öğrenen müşrikler büyük bir kalabalık halinde üzerlerine hücum ettiler.

Kendini savunmak için cenazeyi yere koydular. Biraz sonra baktılar ki, Hubeyb (r.a.) in cenazesini bıraktıkları yer yarılıp, cesedi içine alındı ve kapandı. Onlar da oradan uzaklaşıp, Medine’ye döndüler.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Hubeyb bin Adiy için;

-“O benim Cennette komşumdur.” Buyurmuştur.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu