‘Kelâm’ olarak etiketlenmiş yazılar

Çağ-Çağ barajı (Nusaybin)

ALTINCI ESAS: İşitme-Görme

Yüce olan Allah (c.c.) işidici ve görücüdür. O görür ve işitir. Ne kadar gizli olursa olsun işitilen her şey, O’nun işitmesi dışında olamaz. Ve ne kadar ince olursa olsun görülen hiçbir şey onun görmesinden gaip kalmaz.

O’nun işitmesine uzaklık mani olamaz. Görmesini karanlık gideremez. Allah, göz bebeği ve kapakları (gibi görme organına lazım olan hususlar) olmadan görür.

O, kulaklar ve delikleri olmaksizin işitir. Nasıl ki, aletsiz olarak yarattığı, aletsiz olarak yakaladığı ve kalbsiz olarak bildiği gibi. Zira, Allah(c.c.) ın zatı mahlukatın zatına, sıfatı da yaratıkların sıfatlarına benzemez.

Devam edecek…

Dinde kırk Esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ Hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri sağlam bir itikad üzere haşreylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Beyaz su başı (Nusaybin)

Yedinci Esas: Kelâm

Allah(c.c.) mütekellimdir. Ezeli ve zâtî ile kaim olan kelâm ile emredici, nehyedici, v’ad edici ve günahkarlara azab vereceğini bildiricidir. Allah’ın zatı mahlukatın zatına benzemediği gibi, kelâmı da mahlukatın kelâm’ına benzemez. Onun kelâmı, havanın dalgalanması, cisimlerin birbirlerine çarpması ile meydana gelen sesle ve lisanın hareketi, dudakların kapanması ile hasıl olan harfle değildir.

Kur’an, Tevrat, İncil ve Zebur, Peygamberlerine gönderdiği kitablardır. Kur’an, diller ile okunmuş, Mushaflarda yazılmış ve kalblerde muhafaza edilmiştir.

Bununla beraber O, kadîm ve Allah’ın zati ile kaimdir. Kendisi ezberlemiş olan kalblere ve yazılmış yapraklara intikal etmekle asla ayrılığı kabul etmez.

Allah (c.c.) ın iyi kulları, zatını cevher ve şekilden renk ve arazdan münezzeh olarak gördükleri gibi Musa Aleyhis selam da harfsız ve sessiz olarak Allah (c.c.) ın kelâmını işitmiştir.

Allah (c.c.) bu sıfatları vardır. Allah mücerred zatı ile değildir, lakin, hayat sıfatı ile diridir. İlim sıfatı ile bilici, kudret sıfatı ile kadirdir. İrade sıfatı ile diler, sem’i sıfatı ile işitir, basar sıfatı ile görür ve kelâm sıfatı ile de konuşur.

Devam edecek…

Dinde kırk Esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazreteleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kaza ve kader hakkında sağlam itikad sahibi olan kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufğlu