Cuma günün’ün Fazileti ve Tarihçesi

08 Kasım 2008 Cumartesi

Gelye Şam’e Mevki-i (Navale sipi) NUSAYBİN

Cuma namazı;
Umumi açıklama;

İbn-ü Hacer (r.a.) ile ilgili şu umumi bilgileri dermayan eder.

1-Cuma İsmini tarihçesi:

“Cuma” kelime olarak toplamak, bir araya getirmek mânasına gelen “cem” kökünden gelir. Cahiliye devrinde haftanın altıncı gününde cum’a değil “ARÛBE” denilirdi. Bu gün, İslam’dan sonra Cuma ismini almıştır.

Bu ismin veriliş sebebiyle ilgili muhtelif görüşler var;

*Mahlukatın mükemmel şekli o gün cem olundu, tamamlandı.

*Hazreti Âdem’in yaratılışı o gün cem oldu, tamamlandı.

*Ensar, Es’ad İbnu Zürâre ile birlikte bir araya gelince, cematle namaz kılarlar ve o gün Cuma diye isimlendirirler. (Rivayet Meâlen şöyle: Medine Ahalisi, Resûlullah (a.s.v.) ın hicretle gelmesinden ve Cuma ile ilgili farz inmesinden önce toplanırlar.

Ensar dedi ki;

-“Yahudilerin bir günü var, her yedi günde bir kere toplanırlar. Hiristiyanlar da böyle. Gelin bizde bir gün tesbit edelim, o gün toplanalım. Allah’ı zikredip ibadet yapalım, şükr edelim.’Arube gününü bu toplanma günü yaptılar. Es’ad ibnu Zürâre’de o gün toplandılar. “Ey İman edenler, Cuma günü ezan okunduğu vakit Allah’ın zikrine koşun” Cuma suresi Ayet 9 Bu rivayet, o sahâbelerin içtihadla o günü seçtiklerini ve isminin böylece Cuma olduğunu ifade eder.”)

AÇIKLAMA:

(“-Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mus’ab Bin Umeyr (r.a) i Medineye emir olarak gönderdiğinde Cuma namazının Es’ad Bin Zürare (r.a) nın imamlığında kılınmasını emir etmiş ve Nekil-hadamat köyünde ilk cuma namazını kılınmıştır”)  Kayank: (Nihayetül Muhtaç) Haşiyetü Ebuddiye Nureddin Ali Bin Ali Eşşibramlesi- “Cilt:2 Sayfa:285″

*Ka’b İbnu Lüey, kavmini o gün toplar, haramlara ta’zim göstermelerini emreder, kendi nelinden bir Peygamber geleceğini haber verirdi. Bu sebeple Cuma adı verildi.

*Bu toplanma işini yapanın Kusayy olduğu da söylenmiştir.

*Cuma isminin verilişi, o günde halkın namaz için toplanması sebebiyledir. İbnu Huzeyme bu görüşte ısrar eder. “ Çünkü der, bu İslami bir isimdir. Cahiliye devrinde yoktur, daha önce arûbe deniyordu.” Der.

İbnu Hacer (r.a.), bu görüşe itiraz eder ve der ki;

-“Lugatçılar der ki: Arûbe cahiliye devrine ait eski bir isimdir.”

Cuma için de şunu derler:

-“Bu arûbe denen gündür. Görünen şu ki; Araplar haftanın yedi gününün isimlerini zamanla değiştirdiler.

Önceki isimler şöyle idi;

Evvel (birinci gün, PAZAR)
Ehven (PAZARTESİ)
Cebbar (SALI)
Debbar (ÇARŞAMBA)
Mü’nis (PERŞEMBE)
Arûbe (CUMA)
Sebbâr (CUMARTESİ)

Cevheri (r.a.) der ki;

-“Araplar, kadim isimlendirmede Pazartesi gününe ‘EHVEN’ diyorlardı.”

Bu da gösterir ki onlar haftanın günlerine yeni isimler verdiler. Bunlar halen herkesçe bilinip kullanılan isimlerdir. Es-Sebt (Cumartesi), El-Ehad (Pazar), El-İsneyn (Pazartesi) v.s. gibi.

*Arûbe’yi Cuma olarak ilk isimlendirenin Ka’b İbnu Lüey’in olduğu da söylenmiştir. Cuma’ya cahiliye Araplarının çevirip, arûbe şaklindeki ismini de ibkâ ettiklerini söyleyenlerin, bunu te’yid eden hususi rivayete ihtiyaçları vardır (Aksi takdirde desteksiz iddiada bulunmuş olurlar.)”

CUMA GÜNÜN FAZİLETİ:

Cuma gününü, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)

-“Mü’minlerin bayramı” olarak tavsif buyurur. Bayram, bir kısım imtiyazları ve hususiyetleri sebebiyle bir günün diğer günlerde olmayan, o güne has bazı umumi merasimlerle kutlanmasıdır.

Kütüb-i sitte Cilt 8 Sayfa 329

Cuma’nın Fazilet: 2
Hadis:322;

Ebu Lübabe ibnu Abdilmünzir Radiayyalahu anh anlatıyor;

Resulullah Aleyhisselatu ve sellem) buyurdular ki;

-“Cum’a günü (haftanın diğer) günlerinin efendisidir. Allah katında da en mühim olanıdır. O, Allah katında, Kurban veRamazan bayramı günlerinden daha mühimdir. Bu günün beş hasleti vardır;

*Allah, Adaem (aleyhis selam) ı o günde yeryüzüne indirdi.

*Allah Adem (aleyhis selam) ın ruhunu o gün kabz etti.

*O günde bir saat vardır ki, kul o saatte Allah’tan haram bir şey taleb etmedikçe her ne isterse mutlaka kendisine talebi verilir.

*Kiyamet da o gün kopacaktır.

*Bütün mukarreb (Allah’a yakın) melekler, sema, arz, rüzgar, dağ, deniz hepsi o günden korkarlar.”

Kütüb-i Sitte: 17 cilt sayfa 36

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Yeryüzünde en kıymetli gün olan Cum’a günü hatırına günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Cuma günün’ün Fazileti ve Tarihçesi” için 82 Yorum

 1. ceylannur diyor ki:

  Cuma Gününün Fazileti

  (Cuma Gününün Fazileti Ve Cuma Namazının Farz Oluşu, Cuma Namazı İçin Boy Abdesti Almanın, Güzel Koku Sürünüp Erkenden Câmiye Gitmenin, Cuma Günü Dua Etmenin, Resûl–i Ekrem’e Salavât Getirmenin, O Gün Duaların Kabul Olunduğu Zamanı Beklemenin Ve Cuma Namazından Sonra Allah Teâlâ’yı Çok Zikretmenin Sevabı)

  Bu bölümdeki bir ayet ve 12 hadisten Cuma namazını müteakip yeryüzüne dağılıp rızık aranabileceğini, Cuma’nın en hayırlı gün olduğunu, Adem (a.s.)’ın yaradılışı, cennete girişi ve cennetten çıkarılışının Cuma günü olduğunu, güzelce abdest alıp Cuma’ya gelen hutbeyi güzelce dinlerse, bir haftalık günahlarının bağışlanacağını, hutbe esnasında başka şeylerle meşgul olmanın hoş olmadığını, Cuma’yı terk edenlerin kalblerinin mühürleneceğini, akıl baliğ olan herkese Cuma günü boy abdesti almanın gerekliliğini, Cuma’ya giderken temiz elbiseler ve kokular sürünerek gitmenin iyi olacağını, Cuma için camiye erken gidenlerin büyük baş hayvan kurban etmiş gibi sevap kazanacaklarını geç kalanların sevabının yumurta infak etmiş gibi küçüleceğini, meleklerin de hutbeyi dinlemek üzere cemaatin arasına katılacağını, Cuma günü icabet saatinde dua edenin duasının hemen kabul edileceğini, bu faziletli günde çok salevat getirmenin gerektiğini öğreneceğiz. [1]

  “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda her türlü dünyevi alışverişi bırakıp Allah’ı anmaya yani hutbeyi dinleyip namazı kılmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve Cuma namazı kılınıp bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah’ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin ve Allah’ı namaz dışında da daima gündemde tutun ki mutluluğa erişebilesiniz.” (Cuma: 62/9-10)

  1149. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.”[2]

  1150. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.”[3]

  1151. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur.”[4]

  * Cuma hutbesi aynen namaz gibidir. Namazda nasıl başka şeylerle meşgul olmak namazın bozulmasına veya sevabının azalmasına sebep olursa, hutbe esnasında da çakıl taşlarıyla, tesbihle veya başka şeylerle meşgul olup hutbeyi dinlememek ecrin azalmasına sevabın yok olmasına sebep olabilir. 1150 hadis-i şerifde ise büyük günahlardan olan (şirk, sihir, ana babaya isyan vb.) şeylerden sakınmak şartıyla Cuma namazını geçen Cuma namazıyla ikisinin arasındaki Allah’a yönelik hata ve günahlara keffaret oluyor. Allah dilerse o günahları silebilir ama kul hakkı dediğimiz cinsten günahlar ise onların bu dünyada helallaşılması gerekir, onları Allah affetmez. [5]

  1152. Ebû Hüreyre ile İbni Ömer radıyallahu anhüm’den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır:
  “Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.”[6]

  * Müslümanların her hafta buluşup ibadet etmesi gerekir. Haftalık Müslümanların mesaj alma gününden istifade etmesi ve bu günü kaçırmaması ve böylece manevi bir çöküntüye uğramaması için böyle bir tehdit getirilmiştir. Değilse Cuma’yı küçümsediği ve inkar ettiği için kılmayan kafir olduğundan dinden çıkmış olur. Hataen Cuma’ya gitmeyenler tevbe ve istiğfara devam edip Cuma namazına devam etmelidirler. [7]

  1153. İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın.”[8]

  1154. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir.”[9]

  1155. Semüre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir.”[10]

  * Cuma günü mü’minlerin haftalık bayramları olduğu, bu münasebetle de camiye tertemiz gusül abdesti alarak temiz kıyafet ve kokularla gitmenin gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Terli ve pis kokulu vaziyette Cuma’ya gelip müminleri rahatsız etmektense namazdan önce duş alıp tertemiz elbiseleri giyinip gelmek her yönden uygun ve sevabı bol bir harekettir. [11]

  1156. Selmân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır.”[12]

  1157. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır.”[13]

  * Cuma günü Cuma namazı için camiye toplanma saatinin her zamana ve bölgeye göre ilk vakitlerinden başlayarak imamın hutbeye çıkışına kadarki zaman dilimlerinden bahseden bu hadiste Rasûlullah’ın “Cünüblükten dolayı alınan boy abdesti gibi” demesinden de kişinin o gün gönlünü her türlü dış etkilerden koruyup tam bir huzur ve güven içinde Cuma’yı kılabilmesi için eşiyle beraber olduktan sonra boy abdesti almasını uygun gördüğü ve bunu da üstün edebi ve nezaketi sebebiyle ancak bu şekilde ima ettiği de anlaşılabilir. [14]

  1158. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu:
  “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir.”
  Resûl–i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi.[15]

  * Cumadaki duaların kabul olma saati, Kadir gecesi, yapılan iyiliklere en az 10 katı verilerek 700 ve katlarıyla sevap verilmesi Allah’ın biz Müslüman kullarına verdiği sayısız imkan ve fırsatlardan bazılarıdır. Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir. Bu zaman dilimi hakkında kırktan fazla rivayet kitaplarımızda bulunmaktadır. [16]

  1159. Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eş`arî radıyallahu anh şöyle dedi:
  Birgün Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ bana:
  – Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de:
  – Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi:
  “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir.”[17]

  1160. Evs İbni Evs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur.”[18]

  * İleride gelecek olan 1398-1408 numaralı hadislerde peygamberimize salavat getirme bölümüne bakınız.) [19]

  SLM VE DUA ILE KALIN VESSELAM

 2. bennur diyor ki:

  ve aleykumselam değerli abim.Unutulmadığını bilmek çok güzel.Uzun zamandır bloglara bakamıyordum yorumunu görmek beni mutlu etti Allah razı olsun.Siten çok güzel olmuş Rabbim hayırlara vesile kılsın …selam ve dua ile

 3. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Sevgili canım yeğenim… Bennur

  Evet kurban uzun zaman oldu görüşmeyeli..

  İnan ki hepinizi özledim. Allah sizleri aziz eylesin. Amin..

  Mutlaka işler olduğu içindir.

  Yeter ki Allah sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Allah (c.c.) Elden ayaktan düşürmesin. Amin.

  Evet…

  Sen nsılsın ailen nasıllar İnşaallah yaramaz bir durum yoktur.

  Dualarınızı beklerim..

  Sevgiyle kalın. Duayla kalın…

 4. sivist blogcu diyor ki:

  Cum’a nız Mübarek Dua’larınız Kabul
  Yaşantınız ALLAH Yolunda Ve Hayırlar İle Dolu Olsun
  İNŞAALLAH….

  “Kim Cuma günü bana salavat getirirse,

  kıyamet gününde ona şefaatim hak olur”…(hadisi şerif)

  Elhamdülillahi Rabbil Alemin…
  Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulullah…
  Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah…
  Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyide Evveline Vel Ahirin…

 5. evrim diyor ki:

  Allah´u Teala bütün inananlarin Cumasini mübarek eylesin.

  Selamlar

 6. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Sevgili canım kardeşim… Evrim…
  Senin de Cuman hayırlı ve mubarek olsun. Amin..

  Dualarını beklrim..

  Sevgilerimle..

 7. haşim yıldız diyor ki:

  Hz. Muhammad AS in tavsiyesiyle başlayan CUMA toplantı ve namazı Yüce ALLAHın alaylı davranışlardan korumasıyla luşan bir emirdir. Böylece hümü sünnet durumundadır. Halbuki aynı emrolma şartlarını taşıyan teravih sünnet hükmündedir. Cuma namazını farz kabul edersek teravihi de farz kabul etmeliyiz……….

 8. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Haşim;
  Kusura bakma ama senin bana göderdiğin meilden bir şey anlamadım…
  Mümkünse kendi yorumunu bir daha gözden geçirip yeniden benden ne istediğini veya kendin ne istediğini yazar mısın?
  Çünkü;
  Olmayacak şeyleri söyliyorsun Nasıl teravih namazını farz olarak kabul etmememiz lazım geldiğini doğrusu bilmiyorum ve bilgileri sen nereden öğrendim? bir zahmet açıklama yapar mısın?
  Sevgiyle kalın..

 9. semra diyor ki:

  tüm müslümanlara hayırlı cumalar diliyorum ALAHUTALA tüm dualarımızı kabul günahlarımızı afetsin

 10. semra diyor ki:

  böle güzel bi site kurucusunuda TEBRİK EDİYORUM ALLAH RAZI OLSUN çok beğndim inanın öle çok site varkii sizlerde bilirsiniz insanı sadece sasırtıp yanıltıp zaman vede ruhun güzelliklerini çalmaktan baska bi ise yaramıyorr sit kurucusu ilt kez girdim buraya ama inanın çok mutlu oldumm çok tesekür ederim insanı dininden çıkaranlara aslını neslini unuturanlara iyi bir örnek dualarım sizinle SAYGILARIMLA

 11. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Öncelikle siteme kadar gelme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ederim..
  Allah Sizden de razı olsun…
  Zaten gayemiz de sen ve senin gibi salih ve saliha kardeşlerimden gelecek olan bir “Allah razı olsun” duasıdır.
  Bu bana yeter de artar…
  Cumanız hayırlı ve Ramazanınız bereketli olsun Kadir gecesinde dualarınızı bekliyorum. Bu vesile ile Kadir gecenizi şimdiden kutluyorum.

  http://www.fuadyusufoglu.com/kadir-gecesinin-fazileti/

  Bu yazımı okumakta faydalar vardır…

  Sevgilerimle…

 12. semra diyor ki:

  sayın fuat yusufoğlu ALLAHcümlemizden razı olsun dualarım tüm ümeti müslümanlara tabiki ama size ayrı bir minnet vede dua borcum var ALLAH tüm kullarının dualarını kabul günahlarımızı affetsin sizind bayramınızı simdiden kutlar tüm svdiklerinizle huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle

 13. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Evet…
  Senin dualarına amin diyorum…
  Zaten benim de istediğim ve amacım sen ve senin gibi saliha ve Salih kardeşlerimden bir “Allah razı olsun” duasını almaktır…Buda bana yeter de artar…
  Bunu aldığıma göre ne mutlu bana
  Allah-u teaala hazretleri bzileri ve sizleri İslam dinini yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin… Amin…
  Dualarının devamın beklerim…
  Sizin de Ramazan bayramınızı kutlarım…

  http://www.fuadyusufoglu.com/ramazan-i-serif-ayi-orucunun-fazileti/

  ve de bu yazıyı da oklumakta yarar vardır…
  http://www.fuadyusufoglu.com/bayram-fazileti/

  Sevgiyle kalın… Duayla kalın…

 14. semra diyor ki:

  Degerli yusuf oğlu hayırlı bi gün diliyorum tüm islam alemine ALLAH kimseyi darda koymasın sizin yazılarınızı okuyunca ruhen çokk rahatlıyorum ama insan oglu sıkıntısız olyuyor hayat dualarınıza ihdiyacım var ALLAH tüm kullarını içlerindede beni sıkıntımdan kurtarsın,SAYGILARIMLA

 15. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;

  Öncelikle dualarına amin diyorum…

  Allah senden ebedden razı olsun… Zaten dualarınıza çok ihtiyacım var

  Evet sen doğru söyliyorsun… Allahın sevgili kullarının yazılarını okumak mannen insana güç veriyor… Çünkü isimleri üzerinde Allah’ın sevgili veli kulları diye.

  Elbette insan oğludur… Sıkıntılar olduğu gibi insan bazen kendisini unutuıyor.. Allah bizleri ve sizleri Bu Allah veli kulların yüzü suyu hurmetine günahlarımızı aff eylesin ve sabri Cemil ihsan eylesin… Amin…

  Sevgiyle kalın…

  Duayla kalın…

 16. ARZU ALTINAY diyor ki:

  degerlı buyukler ve dusunurler
  benım erkek kardesım 34 yasında kll(kronık lenfosıtık losemı )rahatsızlıgından ramazanın 5 gunu vefat ettı annem gecenlerde kardesımı sabah ruyasında gormus kardesım oldugunu bılır bısekılde senı cok ozledım deyıp yanına uzanıyor sarılıp cok opuyor.kısa bı sure sonra alel acele toplanıp gıtmek zorunda oldugunu soyluyor.annem seslı degıl kalben konusarak herhalde mezarına donmek zorunda ondan acele edıyor dıye dusunurken erkek kardesım anne dabbar a gıtmem gerekır dıyor bu kelımeyı bı kac kez soyledıgı ıcın bıze merka ve ılgı konusu oldu bu kelımenın anlamının arapca olarak yada dını olarak ozel bı ısım mı bı yer ısmımı cok merkata kaldık ogrenmek ıstıyoruz
  bununla ılgılenır ve cvb mektubu gonderırsenız cok sevınırım

 17. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Arzu Altınay;
  Öncelikle Allah kardeşinize gani gani rahmet eylesin… Amin.. Yüce Rabbim (c.c.) Annenize uzun ve sıhhatlı ömürler versin … Amin…
  Sana şunu söyliyeyim ki sen merakta kalmayasın diye yazıyorum.. Ben hemen araştıracğım ve en kısa zamanda sana bilgi vereceğim… İnşaallah..
  Zaten kardeeşiniz inşaallah hastalıktan vefat ettiği için şehid mertebesine sevabına inşaallah nail olmuştur… Tekrar başınız sağolsun…
  Merak etmeyin…
  En kısa zamanda sana sıhhatlı bilgi vereceğim..
  Dualarını beklerim…
  Sevgiyle kalın…
  Duayla kalın…

 18. semra diyor ki:

  sevgili saygıdeger hocam bu güzel günde ilk aklıma siz geldiniz ,hayırlı cumalar hayırlı kandıller hocam dualarım sizinle sizde bize dua edin demıyorum biliyorumkii hep dualarınızdayım .ALLAH C.CBİN KEZ RAZI OLSUNbana verdiginiz huzur tarıf edılemez .şimdiden ramazan bayramınızda mubarek olsun sevdıklerınızle huzurlu bır bayram gecırmenız dilegiyle ALLAHA EMANET OLUN HOCAM.

 19. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Evet kardeşim inşaallah dualarımdasınız. (Dayıssalihin) Allahın salih kulları duasiyle Allah bizleri ve sizleri Günlerin en efdalı olan Cuma günü hürmetine günahlarımızı aff eylesin… Amin…Bu fani ve kötü dünya afet ve belalarından muhafaza eylesin.. Amin…
  Sen de bana dua et…
  Hayırlı cumalar dilerim…Kadir geceniz Mubarek ve Hayırlı olsun… Amin… Bu mübarek gecede bu fakir ve günahkar kardeşini duasız bırakma…
  Sevgiyle kalın..
  Duayla kalın…

 20. semra diyor ki:

  Degerli Hocam nasılsınızz ıyımısınızz C.C ALLAHTAN ıyı olmanızı dilerim dularım sizinlee hocam .çarşamba günü kayınvalidemi kaybettik ALLAH GÜNAHLARINI AFFETSİN SİZİNDE DUALARINIZI ESIRGEMEYECEGINIZI BILIYORUM ŞİMDİDEN AMİNN DİYOR TEŞEKÜR EDIYORUM

 21. semra diyor ki:

  HOCAM SİZE SORMAK İSTEDIGIM BEN ŞİMDİ YEDISINI ELLİİKİSİNİ YAPACAMM GÜNÜ GÜNÜNEMİİ YAPMAMIZ GEREKIR YOKSA BÖLE BİŞE YOKMUU HOCAMM SIZIN VERECEGINIZ CEVAP BENIM İÇİN ÇOK ÖNEMLII BENI AYDINLATIRSANIZ COK SEVINIRIM

 22. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  sizin ne demek istediğinizi anlamadım
  Daha detayli bilgi yaparmısınız…
  Dualarını beklerim…

 23. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Öncelikle Yüce Rabbim kayın annenize gani gani rahmet eylesin… Amin…
  Bana ismini yazın inşaallah bu haftaki iki hatmemize dahil edelim…
  Tekrar başınız sağolsun…
  Dualarını beklerim…

 24. sevda diyor ki:

  cuma namazı neden 10 rekat olarak kılınıyo, fazileti nedir?

 25. semra diyor ki:

  sayıdeger hocam hep aklımda dualarımdasınız ama sitenıze gelmek nasip olmadı .uzun zaman oldu sizinle paylaşmayalıı konuşmayalı içimde bir sıkıntı huzur sevinç ..oldugu zaman inanınki siz aklıma gelıyonuz ALLAH bin kez razı olsun hocam. sıkıntılarımın hafifilemesi içinn dua edin varsa bır ayet ben okuyumm .sizden rica ediyorum hocam..şimdiden teşekür ederim ALLAH RAZI OLSUN .dualarınıza amin diyorum ALLAH dualarımızı kabul günahlarımızı afetsin kimseyi darda bırakmasın kuluna kulluk etırmesın.AMİN ..SAYGILARIMLA SAYIN YUSUFOGLUU

 26. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Öncelikle bu fakir kardeşinize dua etiğinz için çok teşekkürler Allah ebedden razı olsun.. Amin…
  Sıkıntılar için bu ayetleri okumakta çok yarar vardır;
  Ruhul beyan tefsirinde şöyle yazıyor;
  Allah-u Teâlâ hazretleri Enbiye suresi 88 ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor;
  “Bizde duasını kabul ile icabet ettik, kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız.”
  İşte bu ayeti kerimenin tefsirinde Cafer bin Muhammed (r.a.) ki on iki imamdandır şöyle der;
  -”Dört şeyle imtihan edilenin dört şeyden gaflet ettiğine hayret ederim.
  1-Gam ve kedrle ile karşılaşan kimsenin (-”La ilahe ille ente sübhanake inni küntü minezzalimin.) demeyişine hayret ederim
  2- Kötülükten korkan kimsenin (-”Hasbiyallahu ve ni’mel vekil ) demeyişine hayret ederim.
  3-İnsanların tuzaklarından korkan kimsenin (Ve ufavvidu amri ilellahi innallaha binnasri bil ibadi
  4 Cenneti arzu eden kişinin (Maşaallahu la kuvvete ille billah) demeyişine şaşarım
  Allah bizleri ve sizleri kendi rahmetiyle af eylesin…
  Amin…
  Musaid zamanda da sana bu ayetlerin arapçasını ve hangi surede olduklarını bildireceğim.
  sevgiyle kalın..

 27. SEMRA diyor ki:

  sevgili hocamm ALLAHIMM C.C dualarımızı kabull günahlarımızı affetsin kuluna kulluk etırmesin darda koymasın biz acız kullarını kaldiliniz mubarek olsun tüm müslüman alemıne hayırlara vesile olması dilegiyle

 28. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  SEVGİLİ CANIM KARDEŞİM;
  Seni bayağı özlemiştim sen de takdir edersin ki uzun zaman oldu bana yorum yazmadın…
  Sen nasılsın… Ailen nasıldırlar.. İnşaallah sıhhat ve faiyettedirler..
  Duaların kabul olunduğu bu mübarek CUMA gününde bu fakir ve günahkar kardeşini duasız bırakma…
  Sevgi her zaman seninle olsun…

 29. semra diyor ki:

  sevgili hocam saygı deger yusufoglu .sizin benii özlemeniz ne buyukk bir onurr mahcup ettınız benıı ama inankii bende sizi sizle yazişmayıı çok özledim .içimede inanılmaz bır huzur rahatlama tarif edemedigim bir güç veriyosunuz bana ALLAHIM BİN KEZ RAZI OLSUN SİZDEN.HANİ İNSANIN BIR SIKINTISI OLUNCAA BIR DOST ARKADAŞ ARARYA DERTLEŞMEK İÇİN.benim en buyukk gücüm sizden size yazmadanda sizle konuşuyorum sankı her gece mutlaka size dua edıyorum ALLAHIMIN HER GÜNÜNE ŞÜKÜRR ÇOK ŞÜKÜR .ALLAHIN sevgili kuluyum biliyorum saglıklıyım huzurluyum birde sizi tanıdımya bin kez şükrediyorum.allahım hiç bir zaman sizi darda koymasın .HAYIRLI CUMALAR HOCAM ALLAHIM GÜNAHLARIMIZI AF DUALARIMIZI KABUL ETSİN AMİNNNN

 30. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Allah senin hüsnü zanına göre versin… Gönlünde ne varsa hasıl eylesin…Ne de güzel dua ediyorsunuz Çok çok sağolun.. Allah seni aziz eylesin… Amin…
  Duaların kabul olunduğu bu CUMA gününde dualarını beklerim…
  Seni unuturmuyum… Sen zaten kalbimizde yer aldım Allah mahcup etmesin.. iNAN Kİ SANA HER ZAMAN DUA EDİYORUM (DUAYISSALIHİN)
  Bütün günlerin HUZUR DOLU geçsin… Amin…

 31. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Yorumlarını ve dualarını inan ki özledim… Çünkü senin duaların içtenlikledir… Lütfen bu fakir ve günahkar kardeşine dua et…
  Allah bizleri ve sizleri kendi rahmetiyle bu kötü dünya şerrinden korusun, rahmetiyle de Cennetinde iskan eylesin… Amin..

 32. SEMRA diyor ki:

  HOCAMMMM ..KURBAN OLURUM SİZİ YARADANAA …YÜCE RABBİM BAGİŞLAYNDIR BUYUKTUR ben sizden çokkkkk şey aldımm hocam bunlarıda bılmek onemlı degıll içtenlikle ALLAHA YALVARMAK OLDUGUNU AF DİLEMEK BAGİŞLAMASI İÇİN DUA ETMEK ,BEN SİZDEN İLHAM ALDIM İÇİME HUZUR VERIYOR SİZİN YAZILARINIZI OKUMAKK ..BEN NASIL DUA ETMEYIM BU BUYUK İNSANA TEMİZ YÜREKLİ VEDE HEPİMİZİN DUAYA İHDİYACI VAR ELBET AMA EN AZ AFFAA SİZİN IHDIYACINIZ VAR ÇÜNKÜÜÜ BEN GİBİ OOOO KADAR ÇOK YÜREK SİZLE ATIYOR SİZE DUA EDIYORKİİ EMİNİMM YAZILARDAN YORUMLARDANDA OKUYORUM …ALLAHIM SİZDEN BİN KEZ RAZI OLSUNNN ..SİZDE BİZE DUA ETTIGINIZDEN EMİNİMM ..SİZİ TANIDIGIM İÇİNNN ÇOKKK ŞANSLIYIMM ALLAHIM UZUN SAGLIKLI ÖMÜR VERSİN …YARABBİM ELİMİZDEKİNİ ALMASIN FAZLASINDA GÖZÜMÜZ YOKK EVLATLARIMIZLAA DENEMESIN NE GÜNAHIMIZ VARSA YARABBİM DIGER TARAFTAA VERSİN CEZAMIZI BU DUNYADA KULUNA REZİL ETMESİN …AMİNNNNN ALLAHIMM DUALARIMIZI KABUL GÜNAHLARIMIZI AFFET…

 33. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Evet…
  Senin yaptığın çok güzel dualar…
  Allah senden ve ailenden ebedden razı olsun… Amin…Ey Yüce RABBİM HEM BU DÜNYADA HEMDE AHİTRETTE DE BİZLERE İYİLİKLE RİHSAN EYLE… Amin…
  Allah bizleri ve sizleri bu dünyada rezil ve rüsvay etmesin… İnşaallah öbür dünyada da ÜMİDİMİZ Yüce Rabbimizden vardır ki Bizleri ahirette de rezil ve rüsvay eylemesin… Amin…Akibetimizi muhafaza eylesin… Amin…Çünkü bu dünyada rezil olmak belki ahirette rezil olmak arasında dünya ve ahiret kadar fark vardır… Allah bizlere amelimiz sebebiyle bizleri cezalandırmasın… Amin.. Kendi rahmetiyle bizlerle muamele eylesin Amin…
  Hüsnüzanınız için Allah seni aziz eylesin… Dualarına her zaman ihtiyaç duyduğum gibi Dualarını her zaman de beklerim…
  Ailene de selamlarımı iletin onlar da bana duıa etsinler…
  Sevgiyle kalın…

 34. SEMRA diyor ki:

  sevgilii hocammm.şimdii diyorumm size vede yalvarıyorum dua edınnnn benım için degil abim için dua edım almanyada yaşıyor ismi temel şimdi telofonla konustum pazartesi kalpten anju olacak allahın izniyle bişe çıkmadann ıyı sonuç alması için dua edinnn hocam size yazdım 2 saat öncee içimde bir sıkıntı vardı buymuş demekki ALLAHIM YARDIM ETSİN .AMİNNNNN

 35. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Allah senin Temel abine ve bizlere de sıhhat ve afiyet ihsan eylesin… Amin…
  İnşaallah bir sıkıntı yaşamaz İnşaallah
  Yüce Rabbim hem abin Temel’ ve hemde ne kadar hasta olan kardeşlerim varsa onların yardımcızı olsun… Amin…
  Hiç merak etme İnşaallah selametle sıhhatlı bir şekilde anju olur ve bir sıkıntı da yaşamaz… inşaallah..
  Sen de dua et Öncelikle anne ve baban sağiseler onlar dua etsinler… Çünkü ebeveynlerin duaları yerine gelir hele babanın çocuklarına yapacağı dua çok makbuldur…
  Sevgi her zaman seninle olsun…Tekrar tekra geçmiş olsun… Bana mutlaka haber ver
  NOT;
  PaZARTESİ GÜNÜ SAAT KAÇTA ANJU OLACAKSA BANA O SAATI DE SÖYLKİ İnşaallah DUA EDECEĞİM… (Allahın salih kulların duasiyle) bu fakir de ona ve hemde bütün müslümanlara dua edecek… İnşaallah..

 36. SEMRA diyor ki:

  ALLAH razı olsun hocammmm tabiki önce allahın izniyle inş iyi olacak ama sizinn sözünüzde beni öle ruhen rahatlattıkı çokkkk teşekür ederim hocam dualarınız içim dualarımda her daim sizinle ..annem rahmetlı oldu ALLAHIMM ORDA UTANDIRMASIN BAGİŞLASIN GÜNAHLARINI 12 YIL OLDU babam var allah uzun ömür saglıklı huzurlu yaşam bahşetsin ALLAHIN İZNİYLE HACA GİDECEK inşallah gözü çok iyi görmüyor yanlızda gıdecek aklımda babamda olacak ama olsun yarabbım nasıp ederde ınsallah çokkk istiyodu çıkmıyordu kaç yıldır bu sene çıktı gidecek inş onada dua edın allah yardımcısı olsun ..mutlaka bır elınden tutan olacaktır mevla yolundaa yoldaş olan çok olur…hocam çokk konuştum nerden bu kıza yazdım dıyeceksınız ne bilimmm işte sorunca annnemi babamı nerden nereye geldım…hocam aksam ögrenırım abimin kaçta olacagını size yazarımm …yüce rabbimm sizi ailenizi çocuklarınızı korusun bagişlasın .AMİNNN

 37. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  KARDEŞİM SEMRA;
  Tamam senden gelecek cevabı bekliyorum
  Baban için de endişelenme Çünkü Hacta benim samimi bir arkadaşımın evi var kendisi orada ikamet ediyor ZEM ZEM suyu şefidir… İnşaallah bana BABANIN hac kafilesini öğren YANİ GURUBU VE HANGİ İL DEN KALKIYOR NE ZAMAN KALKIYOR ÖNCE MEDİNE’YE Mİ YOKSA MEKKE’YE Mİ GİDİYOR.. BANA BÜTÜN BİLGİLERİ VER İNŞAALLAH ARKADAŞIM YARDIMCI OLUR…
  SEVGİ HER ZAMAN SENİNLE OLSUN…

 38. semra diyor ki:

  sevgili yusuf oglu saygıdeger hocam öncelikle hayırlı cumalar diliyorum ALLAHIM bu güzel mubarek günde tüm dualarımızı kabul etsin günahlarımızıda affeylesin .hocam ABIM.pazartesi.saat=09..10.arası olacakmış dularınızı beklıyorum çokkk teşekür ederim ALLAH razı olsun inşallah abim dualarımızla iyi bir sonuç alacak ALLAHIM YARDIMCISI OLSUN AMİNNN .ALLAHA EMANET OLUN HOCAM …….IYIKI VARSINIZ IYIKI SİZİ TANIDIMM ÇOKK ŞÜKÜRR

 39. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Allah acil şifalar ihsan eylesin… Amin…Sen hiç endişelenme Allah büyüktür..
  İnşaallah Pazartesi günü saat 09 ile 10 arası dua edeceğim (Allahın salih kulların duasiyle) Sen de bu fakir ve günahkar kardeşine dua et…
  Sevgiyle kalın…

 40. semra diyor ki:

  SAYGI DEGER HOCAM ALLAHIMM uzun saglıklı sihatli bir yaşam bahşetsin size ailenizle.huzur içinde yaşamayı nasip ettin ALLAHIM sizi kötülülerden korusun dualarınızı kabul günahlarınızı AFFETSİN.AMİNNNN.hocam allah razı olsun önce ALLAHIN İZNİYLE SONRADA SİZİN DUALARINIZLAA ABİM İYİ ŞÜKÜR.anju oldu kalbine stent takıldı ALLAHIMMM UZUN SAGLIKLI ÖMÜR VERSİNN AMİNNN.DUALARIMDASINIZZ HER DAİM BENDE EMİNİMKİİ SİZİNN DUALARINIZDAA BİR YERDEYIM BENDE .ALLAHA EMANET OLUN

 41. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Öncelikle Abinin sıhatlı bir şekilde anjo olmasına çok sevindim… Yüce Rabbim Bizleri ve sizleri Kendi rahmetiyle dünyada sıhhat ve selamet üzere uzun ömür ihsan eylesin. Bu kötü dünyada göçmeyi de İMANLA nasib eylesin… Amin…
  Ksrdeşim ben kimi ki dualarım sayesinde oldu diyorsun Allah’ın salih kullarının duasiyla Yüca Rabbim sıhat ihsan eylesin Amin…
  Sadece hüsnü zanına da teşekkür ederim..
  Asıl sen bu fakir ve günahkar kardeşine dua et…
  Miraç kandilin mübarek olsun… Bol bol dua et bana
  Sevgiyle kalın…

 42. semra diyor ki:

  SAYGIDEGER Yusufoğlu, Tüm dualarınıza AMİNNN,dıyorumm yüce RABBİM sizi beni tün sevdiklerinizi ailemizi affetsin bağışlasın .YARABBİM utandırmasın bizi günahsız kullarından olmayıı salıh salıha bir kul olarak yaşamayı bahşetsin ,ALLAHIM sizden bin kez razi olsun siz kimmisinizMİİ ahhhh hocammm sizin bana verdiginiz maneviyat sizin bana verdiginiz huzurr rabbimm sizi huzur içinde yaşamaklaa günahsız bir kul olarak hakkın rahmetıne kavuşmakla ödüllendirsinn .AMİN .HAYIRLI CUMALAR HAYIRLI KANDİLLER HOCAM .BEN SİZE BİN KEZ TEŞEKÜR EDERİMM ALLAHA EMANET OLUNN

 43. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Allah senden ve ailenden ebedden razı olsun… Amin…
  Kardeşim Semra;
  Asıl sizler saliha insanlarsınız bu da senin gönlünün hoş ve cömert olduğu belli oluyor… Sen temiz bir kalbe sahip olduğun için iyi ve temiz şeyleri düşünüyorsun.. Allah bizlerin KALB GÖZÜNÜ açık eylesin… Amin…Allah bizleri ve sizleri bu kötü dünya akibetinden muhafaza eylesin.. Amin…
  Duaların kabul olunduğu bu CUMA gününde bu fakir ve günahkar kardeşine dua et…
  Ailene selamlarımı lütfen iletin…
  Sevgiyle kalın…

 44. Samet KOC diyor ki:

  Selamunaleykum
  Uzun zaman oldu sikintilardan dertlerimden dolayi kendimi iyi hissetmedigim icin siteyi sizleri ziyaret edemedim.Haliki Rahim Rabbimden dilegim tum dualarinizin kabul olmasi ve her iki cihanda afiyette olmanizdir.Vedud olan Rabbim sanal alemdede olsa bizi sizin gibi kardeslerimizle bulusturup hasbihal ettiriyor elhamdulillah.Dunyanin acilari sadece isirirmis.Rahim olan bizleri kayirsin…hepinizden razi olsun…amin…Malezyadan selamlar hepinize canlar…

 45. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Samed Koç;
  Ve aleykümesselam ve rahmatullahi ve berekatühü
  Evet… Seni bayağı özlemiştim..Allah seni de bizleri de kendi rahmetiyle bu kötü dünyanın şerrinden muhafaza eylesin… Amin…Allah büyüktür İnşaallah Yüce rabbim bizlere ve sizlere doğru yolu gösterecek ve de kendi yolunda MUVAFFAK edecektir..İnşaallah…
  Senin bildiğin gibi dünya İMTİHAN YERİDİR… Onun içindir ki her işte başarılı olmamız için SABIRLI olmamız gerekir…Evet… sabırlı olmamız gerekir ki maksadımıza ulaşabilelim…
  benden de MALEZYA’YA SELAM OLSUN… Hakikatten Malezya halkı çok dindr ve muttakı insanlardır… Hac’ta onları gördüm… Çok sevecen insanlar…
  Dualarını beklerim..

 46. semra diyor ki:

  saygıdeğer hocam sevgili yusufoglı hayırlı cumalar diliyorum ALLAHIMM DUALARIMIZI KABUL GÜNAHLARIMIZI AFFETSİN.sizi ailenizi bu dünya kötülüklerinden korusun kulunaa kulluk etirmesin AMİNN.her an dualarımda vede aklımdasınız ALLAH BİN KEZ RAZI OLSUN SİZDEN

 47. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Dualarınıza Amin… Amin…Amin… Allah senden de ve ailenden de ebedden razı olsun… Amin…
  Dualarınız bana yeter de artar…
  Sevgiyle kalın…

 48. semra diyor ki:

  sevgili yusuf oglu güzel insan .hayırlı cumalar diliyorum geç oldu biraz amaa kusuruma bakmayın iş yerımde bu gün çokkk yogunluk vardı ,,,,YÜCE RABBİM DUALARINIZI KABUL GÜNAHLARINIZI AFFETSİN

 49. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Dualarına amin diyorum…
  Allah senden de ebedden razı olsun… Amin…
  Cuman mübarek olsun…Abin nasıl oldu. Selamlarımı iletin

 50. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semnra;
  Evert… Dünya işleri insanları oyalıyor Ama senin iş yerinde bu yoğunlukta Kalben takva ile ALLAH demen çok makbuldur.. Allah bizleri ve sizleri takva sahibi kulların duaları vesilesiyle günahlarımızı aff eylesin… Amin…
  Abin inşaallah selamettedir.. Bu fakir ve günahkar kardeşine bol bol dua edin.. Dualar vesilesiylşe ayakta kalıyoruz ya .. Allah hepimiz ıslah eylesin… Amin…
  bu linki okumakta fayda vardır.

  http://www.fuadyusufoglu.com/dunyayi-tanimak/

  Sevgi her zaman seninle olsun…

 51. semra diyor ki:

  Saygıdeger hocan sayın yusufoglu BU mubarek gündee ilk aklıma gelen siz ve sizin dualarınız sizden aldıgım güç enerji.ALLAHIM BÜ GÜZEL İNSANI SEN BAGİŞLA AFFET HUZURLU SAGLIKLI BİR YAŞAM BAHŞET AMİNNNN.kandiliniz mubarek olsun hocam NOT…ABİNDE ÇOK İYİ MAŞALLAH ALLAHIM ABİMEDE SAGLIK SİHAT VER ..AMİNNNN

 52. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Allah senden ve ailenden ebedden razı olsun.. Senin de Berat kandilin mübarek olsun.. Amin…
  Bu gecede üÇ YASİNİ ŞERİF OKUAMKTA ÇOK YARAR VARDIR ÇOOOK
  çÜNKÜ BU YASİNİ ŞERİFLER BELALARA VE BOL RIZIK İLE AFVA MAZHAR OLUNUR..
  AİLENE DE SELAMLARIMI İLET ABİNİN İYİLEŞTİĞİNE MEMNUN OLDUM…
  BENDEN DE SELAM SÖYLE…

 53. semra diyor ki:

  Selamun aleykum hocam nasılsınız ıyımısınız .rabbimm saglık huzur versin şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorumm allah orucumuzu ibadetlerimizi kabul edsin ..aminn dualarımdasınız dualarınızdada oldugumu bılmek bana huzur verıyor ALLAHA EMANET OLUN HOCAM .

 54. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Allah seni ve aileni aziz eylesin… Amin… Asıl sen bu fakir kardeşine dua et… Ramazanında hayırlı ve mübarek olsun…Yüce Rabbim bizleri ve sizleri Ramazanı şerif hürmetine günahlarımızı aff eylesin… Amin…
  Aiğlene de selamlarımı lütfen iletin…
  Sevgi her zaman seninle olsun…

 55. semra diyor ki:

  Saygıder hocamm sayın yusufogluu hayırlı kandıller hayırlı günlerr YÜCE MEVLAMM bu güzel mubarek günde günahlarımızı affetsin dualarımızı kabull ..inşanlahh AMİMMM.ailenızle huzur içindee yaşamak nasip etsinn dualarımdasınız dualarınızda oldugumu bilmekte bana huzur verıyor ALLAHA emanet olun hocammm.

 56. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Vefadar olduğunu kadar da saliha bir kardeşimsin.. Bu güzel dualarına amin diyorum.. Daha ne istesyeyim ki…
  Bu da bana yeterde artar..
  Kadir geceniz Mübarek olsun… Dualarına bu mübarek gecede de bu fakir ve günahkar kardeşin Fuad Yusufoğlu yu da kat..
  Allah bizleri ve sizleri SEKSEN KÜSÜR SENEYE TEKAMÜL EDEN bu mübarek Kadir gecesi hürmetine bu kötü dünya afet ve belalarından muhafaza eylesin.. Günahlarımızı af eylesin Amin…
  Sevgiyle kalın.

 57. semra diyor ki:

  sevgili hocam sayın yusufoglu, öncelikle geçmiş bayramınızı kutluyorumm geç oldu bılıyorum ama ızındeydım bayramdan önce ayrıldım bulundugum ortamdada ınternete girme fırsatı bulamadım, pazartesi ise başladım .aklımdasınız hep sıkıntılı anımda aklıma gelıyorsunuz vede sıkıntım hafıfılıyor mutlu anımdada aklımdasınız sizin dualarınızın katkısı var çünkü eminimm ..sizde murtlu huzurlu saglıklı bır hayat diliyorum allahım günahsız kullarından eglesin ailenızıde sizidee..hocam..kızımında yarın bir görüşmesi var iş görüşmesi hakkında hayırlıysa olsun dua ederseniz sevinirim çok istiyor olmasını hayırlıysa olsun..aminnnn

 58. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  KARDEŞİM Semra;
  Öncelikle senin sevgili kızının iş görüşmesinin sağlıklı bir şekilde olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.. DUAYISSALİHİN İNŞAALLAH…
  Allah kalbinizde ne geçiyorsa SIHHATLI ve selametli bir şekilde hasıl eylesin… Amin..
  Evet bazen insan bir şeyi çok ister Ama Allah kısmet etmez buda yanı bu işin olmaması belki onun için daha hayırlıdır veya bir şeyi istemez bu iş de oluverir Bu da onun için daha hayırlıdır… Biz bilmiyoruz Yüce Rrabbim bizen daha iyi bilir..
  Senin gibi bir saliha kardeşimin olması ve bu fakir ve günahkar kardeşini hatırlaması bana yeter de artar…
  Allah sizleri ve bizleri kendi rahmetiyle dünyada huzur ve güvenli bir şekilde ecelimiz gelinceye kadar kendi yolunda ayırmamasını ve Ahirette de İMANLA gitmeyi nasib eylesin… Amin…
  DUALARINI BEKLERİM…

 59. semra diyor ki:

  SAYIN YUSUFOĞLU SAYGIDEGER HOCAMMM HAYIRLI CUMALAR YÜCE RABBİM GÜNAHLARIMIZI AF DUALARIMIZI KABUL ETSİN ….AMİNNN ALLAHIM GÜNAHSIZ KULLARININ ARASINDA SAYSIN BIZIDEE UTANDIRMASIN MAHCUP ETMESİN AYIBIMIZI YÜZÜMÜZE VURDURMASIN KULUNA KULLUK ETTIRMESINN ….AMİNNNN

 60. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Allah senden razı olsun.. Bu güzel dualarına amin diyorum…
  Yüce Rabbim Bizleri ve sizleri bu kötü dünya afet ve belalarından muhafaza eylesin.. Sağlam bir imanla Ahirette göç eylesin… Amin…
  Ailene selamlarımı lütfen ilet
  Dualarını beklerim…

 61. semra diyor ki:

  Sayın yusuf oğlu saygıdeğer hocam,Biliyorum yine uzun bir süre oldu size yazamadım.bu demek degilki sizi unuttum .Aklımda vede dualarımdasınız her daim.Hayırlı cumalar diliyorum ALLAHIM duaları mızı kabul,günahlarımızı affetsin ,AMİNNN,sizinde dualarınızda yer aldıgımı bılıyorum buda bana güç veriyor ALLAH BİN KEZ RAZI OLSUN SİZDEN,,IYIKI VARSINIZ

 62. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Öncelikle senin bu güzel dualarına amin.. Diyorum…
  Elbette ki seni unutmadık ve de İnşaallah unutmayız Zaten dularımdasınız Sen her zaman bu kardeşini dualarında an…Allah sizleri ve bizleri kendi rahmetiyle aff eylesin… Amin…
  Sevgiyle kalın… Ailene de selamlar…

 63. semra diyor ki:

  Saygı deger hocam, cümleye nerden nasıl başlayım bilemedim .Ama sizi size yazmayı sizin dualarınızı çok ama çok özledim aylar oldu size yazmayalı biliyorum,nasılsınız iyisiniz inşalh Rabbim saglık huzur versin ailenize evinize ,hocam sıze yazmayısım sizi unuttum anlamına gelmez her an dualarımda aklımdasınız..ALLAHIM ,bin kez razı olsun sizden,,

 64. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  Evet… uzun zaman oldu görüşmeyeli Ama bu fakir kardeşiniz sizlere ve diğer kardeşlerime dua ediyor (Salih kulların duasiyle) İnşaalah sizler de bu fakir kardeşinize dua ediyorsunuz bunda da şüphe zaten etmiyorum ya.
  Evet Dünyada ALLAH’IN Nİ’METLERİ SAYMAKLA BİTİREMEYİZ. Ama en büyük ni’met İSLAMİYETTİR sonra mı para değildir Ya nedir Sıhhat ve afiyet tir ve daha sonra da para değildir ya nedir Tevfiktir birlik beraberliktir sonra şeref ve haysiyettir. kardeşliktir peki sonra ve daha sonra da para değildir belki en sona para gelir. Yani madiyet gelir
  Sen bu fakir kardeşin için sağlık ve afiyet diliyorsun ya bu bana yeter de artar. Allah seni ve aileni aziz eylesin. Amin… Allah-u teâla hazretleri seni ve aileni bu kötü dünya afet ve belalarından muhafaza eylesin.. Amin…
  Sevgiyle kalın…

 65. semra diyor ki:

  sayın yusufoglu degerlı hocam bu muberek günde ALLAHIM Dualarımızı kabul günahlarımızı affetsin,hayırlı cumalarımız olsun,Rabbim hiç bir kulunu darda bırakmasın kimin ne derdi sıkıntısı varsa yardım etsin ,AMİMM Size ailenıze saglıh huzur sihat versin,Bizleride salıh salıha kullarından eylesin,,AMİNNN AMİNNN,,

 66. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Sevgili kardeşim Semra;
  Dünyada cuma gününden daha faziletli bir gün yoktur. Duaların olunduğu bu mübarek günde bana yaptığın dular için sağol Allah seni ve aileni aziz eylesin. Amin.. Her ne muradınız varsa Yüce Rabbim hasıl eylesin. Amin.
  Ailene de selamlarımı lütfen iletin. Onlar da bu fakir kardeşine dua etsinler. Dilerim ki ailece her zaman mesud ve bahtiyar olunuz.
  Sevgiyl kalın…

 67. semra diyor ki:

  Sevgili hocam sayın yusufoglu nasılsınız iyisiniz inşallah ben sizinle yazışmayı özledim ALLAHIM,saglık sıhat huzur versin size ve ailenize tüm sevdıklerınıze .Hayırlı cumalar hocam bu mubarek günde duacınızım sizinde dualarınızı beklıyorum ALLAHIM dualarımızı kabul günahlarımızı affetsin aminnn,,

 68. semra diyor ki:

  Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

 69. semra diyor ki:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; ”Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, yada gül kokar.” Yaradanın affına, Resul’ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!
  (sevgili yusufogluu sizde hep hatrımda vede dualarımdasınızz iyiki varsınızz allahımm uzun saglıklı ömür bahşetsin…AMİNN..

 70. semra diyor ki:

  Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

  “Cum’a gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ’dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (11)

  Cum’a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise, güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir.
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:.DULARAMIZI KABUL ET YARABBİMMM..

 71. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  İnan ki ben de sizleri ve sizler gibi saliha kardeşlerimi özledim. Kalbler karşılıklıdır. Bu fakir kardeşine dua etmeniz yeterlidir zaten Elhamdulillah sizler ve sizler gibi salih ve saliha kardeşleimiz bu fakıra dua ediyorlar. Bu da bana yeter de artar.
  Evet… Cuma günleri çok kıymetlidirler ve bu Mübarek günde duaların kabul olunduğu bir saat (zaman) vardır. Allah bizleri ve sizleri bu Cuma günü hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin.
  Sevgili ailene de selamlarımnı lütfen iletin onlar da bana dua etsinler.
  Allah-u Teala hazretleri bizleri ve sizleri bu kötü dünya afet ve belalarından muhafaza eylesin. Kendi rahmetiyle cennetide iskan eylesin. Amin.
  Dualarını her zaman beklerim.

 72. Abdulaziz diyor ki:

  ALLAH ümmeti muhammeti bu cuma günü hatrına bir çatı altına toplamayı nasip eder İNŞALLAH . Ümmetin cuma sı hayırlara vesile olması dileğiyle ESSELAMU ALEYKÜM

 73. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Abdülaziz duana Amin diyorum
  Duaların gelsin

 74. semra diyor ki:

  Resulüllah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur;

  -“Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın, yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.”hayırlı cumalar hayırlı kul güzel ınsan ahlakıyla örnek sayın yufusoglu nasılsınız ıyımısınız dualarınızda olmak benım için buyuk onur sıze yazamadıgım günlerde büyük kayıp benım için yıne cok uzun zaman oldu aklımda dualarımdasınız yazmasamda ..allahımma emanet olun sız benı unutmayın dualarınıza ıhdıyacım var

 75. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra;
  İnanın ki sizlerde kalbindesiniz evet uzun Zaman oldu görüşmeyeli zararı yok yeterki birbirimizi unutmayalım ve ğiyabimizde birbirlerimize dua edelim daha makbul ve müstecaptır
  Hadisi şerifte geçer mealen;
  Birbirlerinin ğiyaplarında dua edenlerin duası müstecaptır olur
  Can’ım kardeşim hoşgeldinlz sizleri gördüğüne inan ki sevindim her zaman bu fakir ve günahjar kardeşiniz sizlere duacıdır sizler de bu fakir kardeşinize dua edin çünkü hakikatten ben DUA’YA çok çooook muhtacım
  Cumanız mübarek olsun.

 76. semra diyor ki:

  hayırlı cumalar hayırlı ramazanlar hocam allahım dualrımızı kabul günahlarımızı affeylesin aminn bu mubarek günde dualarımız sizinle sizde bizleri mahrum etmeyın dualarınızdan ıhdıyacımız var sizin dualarınıza …şimdiden aminnn dıyorum allahha emnet olun,

 77. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim
  Asıl sen bu günahkar kardeşine dua et
  Bu fakir her zaman sizlere dua ediyor Allah bizlere SALİM akide ihsan eylesin
  Her şeyin gönlünüzce olması temennisiyle SEVGİYLE kalın

 78. semra diyor ki:

  Saygı deger hocam hayırlı ramazanlar hayırlı cumalar diliyorum allahım bu güzel insanın selamını duasını bızlerden eksık etmesın dualarınıza ihdiyacımız var her zamn dualrımdasınız yaradan size saglıklı huzurlu bır yasam bahsetsın günahlarımızı af dualarımızı kabul etsın saygılarımla(pazar gunu oglumun üns sınavı var lütven dua edınn hakkında hayırlısı olsun sizin dualarınız çok makbul benim için allah razı olsun şimdiden

 79. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra
  Öncelikle Yüce Rabbim senin çocuklarına ve imtihana giren bütün kardeşlerimize haklarında hayırlısı ne ise onları nasip eylesin Amin.
  Hayat ta herşey in gönlerince olmasını diliyorum
  Uzun zaman oldu görüşmeyeli ama inan ki kalbimde ve dualarımızdasınız
  Slzde bu fakir kardeşinize dua edin

 80. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra
  Öncelikle Yüce Rabbim senin çocuklarına ve imtihana giren bütün kardeşlerimize haklarında hayırlısı ne ise onları nasip eylesin Amin.
  Hayat ta herşey in gönlerince olmasını diliyorum
  Uzun zaman oldu görüşmeyeli ama inan ki kalbimde ve dualarımızdasınız
  Slzde bu fakir kardeşinize dua edin

 81. semra diyor ki:

  Sevgili hocam sayın yusufoğlu hayırlı cumalar diliyorum allahımm bu güzel yüreklı insana huzur saglık sihat versin şimdiden bayramınızda hayırlara vesıle olsun ınsallah ailenızle huzurlu bir bayram gecirmeniz dilegiyle saygı ve selam olsun hürmetler sayın hocam dualarınızı eksik etmeyin dualarımdasınız inşallah her daim

 82. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Semra
  Sizlerin de Bayram’ınız mübarek olsun dualarınız geliyor ya bu da bizlere yeter de artar Yüce Rabbim bizleri ve sizleri hak yol olan İSLAM üzere sabit kılsın Amin
  Sevgi huzur her zaman sizinle olsun

Yorum Yapın