‘Ebu Sâlim Nasibi (Radiyallah-u anhu)’ olarak etiketlenmiş yazılar

Osmanlıların kâbe çevresindeki dikdikleri amudları

Ebu Sâlim Nasibi (Muhammed bin Talha);

Şafi-i fıkıh, usûl ve hadis âlimi. İsmi Muhammed bin Talha bin Muhammed bin Hasen el-Kureşi’dir.

Künyesi, Ebû Sâlim olup, Lakabi; Kemalüddün’dir. 582 (m. 1186) senesinde doğup, 652 (m. 1254) tarihinde Haleb’de vefat etti. Şafi-i fıkhında çok yükseldi. Nişabur’da Müeyyed Tuysi, Zeyneb Şa’riyye’den hadis-i şerif dinledi. Haleb’de ve dimeşk’da hadis-i şerif rivayet etti. Büyük hadis âlimi Dimyati, Mecdüddin bin Adim kendisinden hadis-i şerif rivayet etti.

Nusaybin’de kadılık yaptı. Daha sonra Dimeşk’da hatiblik yaptı. Sultanların mektublarını yazdı. Zamanının önde gelenlerinden idi. Kendisine vezirlik verildi ise de ma’zur görülmesini istedi. Vezirliği kabul etmedi. Yapılan ısrar üzerine “iki gün” vezirlik yapıp, ayrıldı.

Çok mal mülk sahibi oldu. Fakat onlara hiç itibar etmedi. Zühd yolunu tuttu. Hacca gitti. Sonra Dimeşk’a gelip bir müddet burada ikâmet etti. Sonra haleb’e gitti.

Eserleri;

1-El-Ikd-ül-Ferid lil-melik-is-Sa’id; (Matbudur)
2-EDürr-ül-Munazzam fis-Sırr-il-a’zem,
3-Tahsil-ül-meram fi tafdil-is-salati ales-Siyam,
4-El-Cifr-ül-Cami’ ven-Nur-ül-lâmi’,
5-Nefais-ül—anasır li mecalis-il-melik Nasır fil-ahla ves-saltanat veş-Şeri’ati

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(1-Mucem-ül-müellifin cild; 10 ; sahife – 104)
(2-Tabakat-üş-Şafiiyye (Sübki) cild – 8; sahife – 63)
(3-Şezerat-üz-zeheb cild – 5; sahife – 559)
4-Esma-ül-müellifin cild – 2; sahife – 125)
(5-Keşf-üz-zünün sahife 360- 596- 734)
(6- El-A’lam cild – 6; sahife  – 175)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Ebu Sâlim Nasibi (Muhammed bin Talha) Radiyallah-u anhu’nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu