‘İbn-i Mesud’ olarak etiketlenmiş yazılar

Girnavas tepesi’nin uzaktan görünüşü (Nusaybin)

İsimleri aynı olan meşhur dört Sahabe-i Kiram (Radiyallah-u anhüm)

Eshab-i Kiram içerisinde isimleri Abdullah olan çok Sahabe-i Kiram (r.anhüm) vardır Ama bunların içerisinde en müşhurları olan sahabe-i Kiram (r.anhüm) in isimleri aşağıya çıkarılmıştır. Allah-u Teâlâ hazretleri İzin verirse Sırasıyla, hayatlarını ve menkıbelerini arz etmeye çalışacağım

Sevgilerimle

Fuad Yusufoğlu

‘Abadile-i Erbaa’ olarak da meşhur olan Sahabe-i Kiram (r.a.) in isimleri şunlardır;

1-Abdullah bin Abbas (r.a.)
2-Abdullah bin Ömer (r.a.)
3-Abdullah bin Zübeyr (r.a.)
4-Abdullah bin Amr bin As (r.a.)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri bu mubarek zatlar olan Sahabe-i Kiram (Radiyallah-u anhum) nun şefaatına nail eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Devam edecek….

Fuad Yusufoğlu

Navala Reş yolu DÖNÜŞ (Nusaybin)

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 6

Bu cevap karşısında Ebû Zer (r.a.) üzülmemesini, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in kendisinin yalnız öleceğini ve bir kısım mü’minlerin gelip cenazesini kaldıracaklarını haber verdiğini söyleyip,

Hanımına;

-“Sen kalk, yola bak dediğimin doğru olduğunu göreceksin.” Dedi.

Ebû Zer (r.a.) in hanımı buna pek inanmadı. Çünkü bulundukları yer pek ıssız idi. Hac mevsimi ise zaten değildi. Fakat kalkıp yola baktığında bir cemaat’ın geldiğini gördü.

Ebû Zer Hazretleri (r.a.) nin hanımının yanına gelip;

-“Burada yalnız yaşayan bir zat tanıyor musun?” diye sordular.

Hanımı; Kimi aradaıkları sorulunca da;

-“Ebû Zer (r.a.);” dediler.

Ebû Zer (r.a.) ın hanımı da gelenleri Ebû Zer (r.a.) e götürdü. O gün vefat etti. Teçhiz ve tekfin işleri yapıldı. Bunları yapan Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.) idi.

Abdullah bin Mes’ud (r.a.) altmış yaşları civarında hastalandı. Ru’yasında Peygambr Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) i görmüş, Resulullah (s.a.v.) onu kendi tarafına davet etmiş, o da bu daveti büyük bir şevkle kabul etmişti.

Bundan çok az bir zaman sonra 32 (M. 652) de vefat etti. Abdullah bin Zübeyr (r.a.) ve oğlu Abdullah techiz ve tekfin etmişler ve bütün vasiyetlerini yerine getirmişlerdir. Cenaza namazını Hazret-i Osman bin Mazun (r.a.) da kabre koymuştur.

Abdullah bin Mes’ud (r.a.), Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın huzurunda, meclislerinde sık sık bulunurdu. O derece ki, Resul-i Ekrem (s.a.v.) in Ehl-i Beytin’den olduğu sanılırdı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) in eşyalarını taşırdı. Onlara hürmetinden çok güzel giyinirdi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in hususi hizmetinde ve O’na yakınlığından meclisine musâdesiz gireredi. Her emrini yerine getirirdi.

Ebû Musel Eş’ari (r.a.);

-“Medine’de Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın hizmetinde en çok gördüğüm zattan biri İbn-i Mes’ud (r.a.) idi. Onu Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın yanında o kadar çok gördüm ki, O’nu Resulullah (Sallallahu aleyhi ve seilem) ailesinden zanederdim.” Buyurmuştur.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Navala Reş yolu (DÖNÜŞ) Nusaybin

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 7

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.) için;

-“Sen Muallim olacak bir gençsin.” Buyurmuştur.

70 Sure’yi Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın mübarek ağızlarından işiterek ezberlemiştir.

Asım, Hamza, Kısai, Halef, A’meş (r.anhüm) gibi meşhur kıraat imâmlarının silsilesi İbn-i Mes’ud (r.a.) da son bulmaktadır.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Abdullah İbn-i Mes’ud (r.a.) u Kur’an-i Krim öğretenlerin başında sayardı;

-“Kur’an-i Kerim’i, İbn-i Mes’ud, Salim, Ubey bin Ka’b ve Muaz bin Cebel’den öğrenin.” Buyururdu.

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem) Kur’an-i Krim’i ondan dinlemeyi çok severdi.

Sesi çok güzel idi.

Bir gün Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Nisa Suresini oku. Dinleyelim.” Buyurdu.

İbn-i Mes’ud (r.a.) ;

-“Kur’an-i Kerim size indi. Biz onu sizden okuduk ve sizden öğrendik.” Dedi.

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Evet öyledir. Fakat ben Ku’an-i Krim’i başkasından dinlemeyi severim.” Buyurdu.

İbn-i Mes’ud (r.a.) okumaya başladı. 41. âyet-i kerime olan “Halleri ne olacak! Her Ümmetten şahid getirceğimiz, Seni de onların üzerine Şahid getireceğimiz zaman…” Ayet-i Kerimesine gelince.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın mübarek gözlerinden yaşlar boşandı.

İbn-i Mes’ud (r.a.) Haftada bir defa Kur’an-i Kerim hatmederdi.

Hadis-i Şerifte;

-“Kur’an-i Kerim’i üç günden önce hatim eden, ma’nasını anlayamaz.” Buyuruldu.

Hadis-i Şerif, bir namazı hatm ile kılmağı yasaklamamaktadır. Resulullah (s.a.v.) süal edenlerin, haline ve işine uygun bir zamanda hatm etmesini emr buyurdu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Navala Reş yolu (Dönüş) Nusaybin

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 8

İbn-i Mes’ud (r.a.) Kur’an-i Kerim’i, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında ezberleyen bahtiyarlardandı.

Ebül-Ahves (r.a.) demiştir ki;

-“Bir gün Ebû Mûsel Eş’ari (r.a.) nin evinde bulunuyorduk. Mecliste İbn-i Mes’ud (r.a.) un arkadaşlarından bazıları da bulunuyordu.”

Bunlar bir mushaf’a bakıyorlardı.

Abdullah (r.a.);

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın İbn-i Mes’ud (r.a.) dan fazla vahyi bilen bir kimse bırakmadığına inanıyor musun?” dedi.

Bunun üzerine Ebû Musel Eş’ari (r.a.);

-“Biz bulunmadığımız zaman O Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın yanında bulunur, biz kabul olunmadığımız zaman O huzuruna kabul olunurdu.” Buyurmuştur.

Abdullah bin mes’ud (r.a.) Hadis ilminde en büyük âlimlerdendi. Hadis rivayetinde çok büyük hassasiyet gözterirdi. Bildirdiği hadislerin tamamı Ahmed bin Hanbel (r.a.) in Müsned’ adlı kitabında 82 sahifede toplanmıştır.

Abdullah bin Mes’ud (r.a.), fıkıh ve tefsir ilimlerinde de Eshab-i Kiram (r.anhüm) in illeri gelenlerdendi.

Bizzat kendisi diyor ki;

-“Kendisinden başka hak ma’bûd olmayan Zat’a yemin ederim ki, Kitabullah’dan bir ayet yoktur ki, ben onun, kim hakkında ve nerede nazil olduğunu bilmiyeyim. Eğer Kitabullah’ı benden daha iyi bilen bir kimsenin bulunduğu yeri haber alsam ve beni oraya râhibeler götürecek olsa, mutlaka oraya çıkar giderim.”

Kufe’de yaptığı vazifelerden biri de herkese dinini öğtermekti. Hanefi mezhebinin temeli İbn-i Mes’ud (r.a.) a dayanır.

İbn-i Mes’ud (r.a.), Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın sünnetine tamamen uyardı. Son derece misafirperverdi. Çok namaz kılardı.

-“Ben nafile oruç tutunca namaza zayıf kalıyorum. Halbuki namaz benim için nafile oruçtan daha kıymetlidir.” Derdi.

Adalet’e çok dikkat ederdi. Buyururdu ki;

-“Zalimi seven kimse, Kabe’de 70 yıl ibadet etse, yine de kıyamet günü Allah-u Teâlâ onu o zalim ile beraber bulunduracaktır.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Navala Reş sonu (DÖNÜŞ) Nusaybin

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 9

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) den bizzat işiterek bildirdiği Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır;

-“İktisada riayet eden fakir olmaz.”

-“Said olan kimse başkalarından nasihat alandır.”

-“Günahlardan tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir.”

-“Dünyayı ahrette tercih eden kimseye, Allah-u Teâlâ üç tane belâ verir;

-“1-Kalbinde hiç çıkmayan sıkıntı,
-“2-Hiç kurtulmayacağı fakirlik,
-“3-Doymak bilmeyen hırs.”

-“Her derdin bir dermanı vardır. Yalnız ölümün çaresi yoktur.”

-“Kişi sevdiği ile beraberdır.”

-“Allah-u Teâlâ dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. ahreti ise ancak sevdiğine verir.”

-“Siz üç kişi olunca içinizden ikisi, öbür arkadaşları yanında gizlice konuşmamalıdır. Çünkü bu konuşma onu mahzun eder.”

Şeyh Muhyid-din en Nevevi hazretleri (r.a.) nin rivayetlerine göre Abdullah bin Mes’ud (r.a.) 848 hadis-i şerif rivayet eylemiştir. Başka bir rivayette; Resul-i Ekrm (Sallallahu aleyhi ve selem) den 840 hadis rivayet etmiştir. 120’sini Buhari ile Müslim müştereken naklederler. Bundan başka bunların 21’i yalnız Buhari, 35’i de Sahihi Müslimdedir.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) in en fakihi olup, yüksek ictihad makamını elde etmiştir.

Birgün İbn-i Mes’ud (r.a.) a;

-“Sizce hangi ilim makbuldur?” diye sual ettiler.

İbn-i Mes’ud (r.a.);

-“Kur’an ilmi ile Sünnet ilmini çok severim.” Diye cevap verdi.

Kendisi fevkalade hafıza kuvvetine ve akli melekelere sahib idi.

İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“Hamil-i Kur’an-i Kerim olanlar (hafızlar) halim ve cesur olmalı ve daima mahzun bir halde bulunmalıdırlar.”

Yine İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“İnsana helaldan olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça, imanın hakikatına vâsıl olamaz.”

Yine İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“Hayır eken büyük mahsul alır. Şer eken Nedamet biçer.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Navala reş sonu (Nusaybin)

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 10

Bir gün bir bedevi gelerek;

-“Ey İbn-i Mes’ud! Bana bir şey öğret ki bütün menfaatlar onda toplanmış olsun. Dünyada ve ahrette necat (kurtuluş) bulayım.” Dedi.

İbn-i Mes’ud (r.a.) bedeviye;

-“Allah-u Teâlâ’ya asla şerik (ortak) koşma, Kur’an-i Kerim’e Peygamberimizn sünnetine uy. Bunlara uygun olmıyanı kabul etme.” Buyurdular.

İbn-i Mes’ud (r.a.) Bir gün hitab ederlerken;

-“Dünyada büyük fenalık şirret-i lisandır (Kötü dilli olmak). Kalb vardır ki ikbal ihtirasına sahiptir. Siz kalbleri şehvet zamanında iğtinam eyleyin.” Buyurmuşlardır.

Bir gün kendisine;

-“Ey İbn-i Mes’ud! Emr bil-mârûf ve nahyi ani’l-münker’e riayet etmeyenler helak olur.” Demişlerdi.

İbn-i Mes’ud (r.a.) da;

-“Hayır, kalbini mâ’ruf ile doldurmayanlar helâk olur.” Cevabını vermişlerdir.

Yine İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“Şarap içen kimse, tevbesiz ölürse, mezarını açınız! Yüzünü kıblaya karşı görürseniz, beni öldürünüz.”

Yine İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“Bir kimse sabah ve akşam, Bakara suresini başından dört ayet ve ayet-el kürsi ile sonraki iki ayeti ve bu surenin sonundaki üç ayeti okursa, evine şeytan girmez. Mecnun üzerine okunursa, iyi olur.”

Yine İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“Sıkıntısı olan kimse, çok istğfar okusun.”

Yine İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“Cehennemde azab yapan ondokuz melekten kurtulmak isteyen, Besmele okusun! Besmele, ondokuz harftır.”

Bir gün Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) bize bir doğru çizgi çizdi ve;

-“Bu insanı Allah-u Teâlâ’nın rızasına kavuşturan doğru yoldur.” Buyurdu.

Sonra, bu hattın iki tarafına, balık kılçığı gibi, eğik çizgiler çizip,

-“Bunlar da, şeytanların saptırdığı yollardır.” Buyurdu.

O halde, bir kimse Peygamberlere tabi olmadan, doğru yolda yürümek isterse, muhakkak eğri yola sapar. Eğer eline bir şeyler geçerse istidracdır. Ya’ni, sonu zarar ve ziyandır.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Aslanlı kaya(Navala reş’in sonu) Nusaybin

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 11

İbn-i Abidin birinci cildin otuzbeşinci sahifesinde buyuruyor ki;

-“Fıkıh bilgisi, ekmek gibi, herkese lazımdır. Bu bilginin tohumunu eken, Abdullah ibn-i Mes’ud ‘radiyallahü anh’ olup, Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın yükseklerinden ve alimlerinden idi.”

-“Bunun talebesi Aklama bin Kays (r.a.) bu tohumu sulayarak, ekin haline getirmiş ve bunun talebesinden olan İbrahim Nehai (r.a.), bu ekini biçmiş, yani bu bilgileri bir araya toplamıştır.”

-“Hammad-ı Kûfi bin Süleyman (r.a.), bunu harman yapmış ve bunun talebesi olan İmâm-i Â’zam Ebu Hanife (r.a.) öğütmüş, Ya’ni bu bilgileri kısımlara ayırmıştır.”

-“Ebû Yusuf (r.a.), hamur yapmış ve İmâm-i Muhammed (r.a.) pişirmiştir. Böylece hazırlanan lokmaları insanlar yemektedir. Ya’ni bu bilgileri öğrenip dünya ve âhiret saadetine kavuşmaktadırlar.”

Hanefi mezhebindeki ahkam-ı şer’iyye, Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.) dan başlayan yol ile meydana çıkarılmıştır. Yani mezhebin reisi olan İmâm-i Â’zâm Ebû Hanife (r.a.), fıkıh ilmini, Hammad (r.a.) dan, Hammad (r.a.) da, İbrahim Nehâi (r.a.) den Bu da Aklama (r.a.) da Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.) dan, Bu da Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Selem) den almıştır.

Câbir ve Abdullah İbn-i Mes’ud (Radiayallah- anhümâ) buyuruyorlar ki;

-“Bir oğlan Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) Efendimize gelip bazı lüzumlu şeyleri saydı.”

Ve;

-“Annem beni sana gönderip, bunları istedi.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Bugün bende bunların hiçbiri yok.” Buyuruldukda,

Çocuk;

-“Gömleğini bana ver.” Dedi.

Hemen Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Selem) hemen gömleğini çıkarıp çocuğa verdi ve evinde gömleksiz kaldı.

Bilâl-i Habeşi (r.a.) ezan okuyunca, Cemaat her zaman olduğu gibi Resulullh (s.a.v.) ı beklediler. Gelemeyince merak ettiler. Birkaçı evine bakıp gömleksiz olduğundan gelemediğini anladılar.

O zaman İsra Suresi yirmidokuzuncu ayetinde;

-“Ey Habibim! Malını, kendine kalmıyacak şekilde dağıtma!” buyuruldu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Nvala Reş sonu (Nusaybin)

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 12

İbn-i Mes’ud (r.a.) cüssece küçük, ilim ve faziletçe büyük olmak münasebetiyle Hazret-i Ömer (r.a.) İbn-i Mes’ud (r.a.) hakkında;

-“İbn-i Mes’ud ilim doldurulmuş bir dağarcıktır.” Buyurmuştur.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan Ebû Muse’l-Eş’ari (r.a.) nın;

-“İbn-i Mes’ud, içinizde iken bana sormayın.” Dediğini Buhari zikretmektedir.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) bir hadis-i şeriflerinde;

-“İbn-i Mes’ud’un sözüne, bilgisine sarılınız.” Buyurmuştur.

Diğer bir Hadis-i şeriflerinde ise;

-“Eğer ben bir kimseyi meşveret etmeksizin âmir tayın edecek olsa idim, elbette İbn-i Mmes’ud’u tayın ederdim.” Buyurmuşlardır.

Arafat’ta dururkren, Hazret-i Ömer (r.a.) in yanına gelen bir kimse şöyle dedi;

-“Ey Mü’minleri Emiri! Ben Kufe’den geldim. Orada Mushafları ezbere yazdıran birisi var.”

Hazret-i Ömer (r.a.), benzeri az görülen bir şekilde öfkelendi ve sordu;

-“Yazıklar olsun Sana! Kim o?”

O kimse;

-“Abdullah İbn-i Mes’ud” diye cevap verdi.

Hazret-i Ömer (r.a.) in kızgınlığı geçip eski haline dönünce;

-Vallahi, böyle bir şey’e ondan daha layık birinin kaldığını zanetmiyorum. Şimdi sana ondan bahsedeceğim.”

Deyip konuşmağa başladı.

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) le Müslümanların durumunu konuşuyordu. Ben de onların yanındaydım. Sonra hep birlikte dışarı çıktık. Birde baktık ki tanımadığımız birisi Mescid’de Kur’an-i Kerim okuyordu. Resulullah (s.a.v.) onu dinlemeye başladı. Daha sonra bize dönüp;”

Şöyle buyurdu;

-“Kim Kur’an-ı indiği andaki tazeliğiyle okumaktan hoşlanıyorsa, İbn-i Ümmü Abd (İbn-i Mes’ud) gibi okusun.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Navala reş sonu (Nusaybin)

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 13

Abdullah İbn-i Mes’ud (r.a.) duâ etmek için oturunca,

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) da şöyle demeye başladı;

-“İste, istediğin sana verilecektir!”

Abdullah İbn-i Mes’ud (r.a.) e Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) sorulduğu zaman tir tir titrer ve ter içinde kalırdı. Çünkü O’nun hakkında yanlış bir şey söylemekten korkardı.

Konuşurken gayet yavaş, ihtiyatlı, ağır ağır ve sözlerini düşünüp tartarak konuşurdu.

Vucutları çok zayıf, bacakları ince idi.

Rsul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün Eshab’a hitaben;

-“Siz İbn-i Mes’ud’un vucutça zayıf olduğuna bakmayın, mizanda hepinizden ağırdır.” Buyurdular.

Hastalandığı zaman Hazret-i Osman (r.a.) hususi olarak yanına gelip,

-“Allah-u teâlâ’ya kavuşma halin yakın iken neden şikayet ediyorsunuz ve neye isteğiniz vardır.” Dedi.

İbn-i Mes’ud (r.a.) cevaben;

-“Günahımdan şikayet ediyorum, Rahmet-i İlahiyyeyi isterim.” Buyurdular.

Hazret-i Osman (r.a.);

-“Bir Tabib getirelim mi?” deyince

İbn-i mes’ud (r.a.);

-“Hacet yok, beni hasta eden Tabibdir.” Cevabında bulunmuştur.

Abdullah İbn-i mes’ud hazretleri (r.a.) nin kız evladı çoktu.

Hazret-i Osman (r.a.) nın;

-“Kızlarınıza ne bıraktınız? Onların maişetleri (geçimleri) dardır.” Demesiyle

İbn-i Mes’ud (r.a.);

-“Ben onlara Vakia’ suresini öğrettim. Ben Cenab-i Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den işittim ki;”

-“Her kim geceleri, akşamdan sonra Vâkia’ suresini tilavet ederse fakirliğe, darlığa düçar olmaz.” Cevabını vermiştir.

İbn-i mes’ud (r.a.) Seher vaktinde şu duâ’yı okurlardı.

-“Ya Rabbi! Beni davet eyledin, icabet ettim. Bana emreyledin, ben de itaat ettim. Bu, vakt-i minnettir. Yâ Erhamer-rahimin! Beni afv ve mağfiret et.”

İbn-i Mes’ud (r.a.) Hazret-i Osman (r.a.) nın hilafetine kadar Kufe’de kalıp, O’nun da’veti üzerine Medine-i Münevvere’ye dönmüş. 32 (M. 652) tarihinde 60 yaşını geçmiş olduğu halde ebedi hayata kavuşmuştur. Bakı’ mezarlığında defnolunmuştur.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu