‘Meleklere iman’ olarak etiketlenmiş yazılar

Meleklere İman:

14 Aralık 2008

Aşke keşe Baverne yolu (Nusaybin)

Meleklere İman:

Melekler, Allah’ın nurdan yarattığı varlıklardır. Meleklerin başlıca görevleri Allah’a kulluk etmek ve O’nun emirlerini yerine getirmektir. Melekler, Allah’a teslimiyetin sembolu olmuş şerefli varlıklardır.

Meleklerin varlığına inananlar, onların bir kısmının görevinin, insanların söz ve davranışlarını kayıt altına almak olduğunu bilirler. Bu sebeple de meleklerin çevresinde olduğunu bilen mü’minler, onların varlığından dolayı daha dikkatlı davranarak günahlardan uzak dururlar.

Onların varlıklarıyla desteklendiklerinin farkında olurlar, kendilerini yalnız hisetmekten kurtulurlar.

Meleklerin Allah’a sürekli ibadet edip O’NU TESBİH ETMELERİ, inanan insanlara da hep güzel şeyleri ilham eder, onları iyiliklere teşvik eder.

Melekler güzel davranışlarımıza sevinip o güzelliğin başka yerlerde anılmasına ve yaygınlaştırılmasına aracı olurlar.

Yaptığı dua’larla mü’minleri desteklerler. Zor ve sıkıntılı zamanlarda Allah’ın izni ile mü’minlere yardım edip onların ma’neviyatlarını yükseltirler. Mü’minlerin sevinçli zamanlarında da bu sevinci paylaşırlar.

Kur’an’da ve hadislerde Adı geçen Melekler şunlardır;

1-Cebrail (a.s.)
2-Azrail   (a.s.)
3-Mikail   (a.s.)
4-İsrafil   (a.s.)
5-Kiramen Katibin (r.a.)

1-Cebrail (a.s.);

Dört büyük melekten biridir. Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere ulaştırmakla görevlidir.

-“Deki;’Her kim Cebrail’e düşman ise bilsin ki o, Allah’ın izni ile Kur’an’i önce kitabları doğrulayıcı, mü’minlwer için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine inmiştir.” Bakara Suresi Ayet- 97

2-Azrail (a.s.);

Dört büyük melekten biridir. Görevi, ecelleri geldiğinde Allah’ın izniyle canlıların ruhlarını almak olduğu için “Melekü-l mevt” (Ölüm meleği) adıyla anılır.

-“De ki; Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbiniz’e döndürüleceksiniz.”Secde Suaresi Ayet- 11

Devam edecek…

Diyanet İşleri başkanlığı vakıf yayınevi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kelime-i tevhid ile Ahrete göç eden kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Meleklere İman- 2

14 Aralık 2008

Bore veysik-e Nusaybin

Meleklere İman- 2

3- Mikail (a.s.);

Dört büyük melekten biridir. Tabiat olayları ve insanların rızıklarının düzenlenmesiyle görevli melektir.

-“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Bakara suresi Ayet- 98

4-İsrafil (a.s.);

Dört büyük melekten biridir. Görevi kıyametin haberi olan sûre üfürmektir.

5-Kiramen katibin (r.a.);

İnsanın sağında ve solunda bulunan ve yapılan davranışları kayıt altına alan iki meleğin adıdır.

Sağdaki melek insanın iyi ve güzel davranışlarını, soldaki ise kötü ve çirkin davranışlarını kaydeder.

-“Üstelik, bir insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki melek de (onun yaptıklarını) alıpkaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın. Kâf suresi ayet- 17-18

-“Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tesbih ederler. O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler. ‘Ey Rabbımız! Senin rahmetin ve ilmin her şey’i kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbımız! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaad ettiğin “Adn” cennetlerine koy. Şübhesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülükten korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Mü’min Suresi Ayet- 7-9

Ayrıca;

İnsanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden,
Her gün sabah ve ikindi namazlarında mü’minlerle birlikte olan,
Kur’an okunurken yeryüzüne inip dinleyen,
Allah’ın anıldığı, Kur’an’ın okunduğu, ilmin öğrenildiği yerlere giden,
Mü’minlere, âlimlere ve peygamberlere “dua” edip rahmet okuyan ve onları destekleyen,
Sadece Allah’a hamd, tesbih ve secdeyle görevli olan melekler de vardır.

Melekler gözle görülmeyen “nurdan” yaratılmış varlıklardır. Yemek, içmek, uyumak, yorulmak, gençlik,ihtiyarlık, erkeklik, dişilik gibi insanı özellikler onlar için geçerli değildir.

Daima Allah’a itaat ederler. Hiçbir zaman isyan etmezler. Görevleri ne ise onu yaparlar. Asla günah işlemezler.

-”İnsanı önünden ve ardından takib eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şübhesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.” Ra’d Suresi Ayet- 11

Diyanet İşleri başkanlığı vakıf yayınevi

Devam edecek..

Allah-u teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kendilerini hesaba çekip günahlara rağbet etmeyen kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Melekler’e İman- 3

15 Aralık 2008

Bor-e beşire Mecido (Girnavas) Nusaybin

Melekler’e İman- 3

Melekler; Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır. Kur’an’da bildirildiğine göre meleklerin kanatları vardır. (Fatır suresi Ayet- 1)

Bu kanatların nasıl olduklarını bilmemekle beraber çok kısa zamanda, çok uzak mesafelere gidebilmelerini sağladığı ayetlerden öğreniyoruz.

Melekler Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekillere ve kılıklara bürünebilirler. Örneğin Peygamberler melekleri hem melek olarak hemde insan suretinde görmüşlerdir.

Ayrıca insan suretinde oldukları zamanlarda diğer insanlar tarafından da görülmüşlerdir.

Mesele;

Hazreti Meryem (r.a.), Cebrail (a.s.) i insan olarak görmüştür. Peygamber efendimiz (a.s.v.) in arkadaşları da Cebrail (a.s.) i bazen hiç tanımadıkları biri olarak bazen de içlerinden birisi şeklinde görmüşlerdir.

Melekler güzel kokulardan ve güzel sözlerden hoşlanırlar. Kur’an dinlemek, ilim ve zikir meclislerine misafir olmak gibi güzel yönleri vardır.

Kulluk ve itaat onları yüceltiği gibi Mü’minlerin kulluk ve itaatine de sevinirler. Mü’minlerle birlikte olmaktan hoşlanırlar.

-“Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler (Boyun eğerler.) Nahl Suresi Ayet- 49

Meleklerin görevleri;

Secde, zikir v.b. yollarla Allah’a ibadet etmek,
Kendilerine emredilen şeyleri yerine getirmek,
Peygamberlere vahiy getirmek (Meleklerin efendisi olan Cebrail aleyhis selam’ın görevi)
Peygamberleri selat ve selamla yüceltmek ve desteklemek,
Mü’minlere sıkıntılı zamanlarda destek vermek, üzüntü ve sıkıntılarını giderip onların kalblerine ferahlık vermek,
Mü’minleri iyiliklere teşvik etmek, onların sevinçlerini paylaşmak, Mü’minleri takib edip korumak,
İnsanların iyi ve kötü fiillerini kaydetemek,
Kainatın idaresi ve İlâhi kanunların uygulamasında kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,
Cennet ve cehennem’de kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

Devam edecek

Diyanet İşleri başkanlığı vakıf yayınevi

Allah-u teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kendilerini hesaba çekip günahlara rağbet etmeyen kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Melekler’e iman- 4

15 Aralık 2008

Çağ-Çağ barajı bahçesi (Nusaybin)

Melekler’e iman- 4

Melekler dışında görünmeyen başka varlıklara da vardır. Kur’an-i Kerim’de bizlere bildirilen ve varlığını kabul etmemiz gereken bu varlıklar cinler ve şeytanlardır. Cinler ve Şeytanlar ateşten yaratılmış varlıklardır.

Cin;

Cinler, duyu organlarımızla algılayamadığımız varlıklardır. Cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmekle görevlidirler. İnsanların olduğu gibi cinlerin de mü’min ve kafir olanları vardır.

Kur’an-i Kerim’de cinlerden bahsedilmekte, hatta bu isimle bir de sure bulunmaktadır. Kur’an’ın 72 suresi Cin Sueresi’dir.

Cinler de tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler, yerler, içerler, evlenir, çoğalır ve ölürler. Cinsiyetleri vardır.

Cinler çok hızlı harket edebilir, kısa sürede uzak mesafelere gidebilirler. Çeşitli şekillere girebilirler ve insanların yapamıyacağı bazı zor işleri yapabilirler.

Nitekim Peygamber’lerden Süleyman Aleyhis selam, cinleri bazı zor ve ağır işlerle görevlendirmiştir. İnsanlara göre hayat sürelerinin uzunluğu, mekan konusunda hızlı haraketleri gibi özelliklerinden dolayı insanın bilmediği bazı şeyleri bilebilirler.

Ama cinlerin gelecekle ilgili bilgilere sahib olabileceği şeklindeki yaygın inanışı Kur’an-i Kerim red eder. Cinler gaybı bilemezler. Onlar da Allah’ın kulları olup ibadet ve kulluk için yaratılmşlardır.

-“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi Ayet- 56

Şeytan;

Şeytan, kötülükte ve azgınlıkta çok ileri giden, asi ve kibirli olan varlıklara verilen bir isimdir.

Şeytanlar, cinlerden de insanlardan da olabilir. Azgınlaşıp kötülükte ileri giden varlıklar şeytanlaşmış olurlar.

Genel olarak herkesin bildiği ve ilk şeytan olarak kabul edilen cin, Kur’an-i Kerim’de ‘İblis’ adıyla geçer. İblis, Allah’ın emrine karşı gelerek azgınlaşan, Allah’ın rahmetinden kovulan ve cinlerden olan bir varlıktır.

Seytannın, samimiyetle inanan ve Allah’ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan mü’minler üzerinde herhangi bir etkisi olamaz.

Diyanet İşleri başkanlığı vakıf yayınevi

Allah-u teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kendilerini hesaba çekip günahlara rağbet etmeyen kullarından eylesin. Amin
Fuad Yusufoğlu