Âmidi (Radiyallah-u anhu) – 2

01 Mart 2013 Cuma

Mekke müzesinin bahçesinden görünüm

Âmidi (Radiyallah-u anhu) – 2

Şafi-i mezhebinin meşhur âlimlerinden Şeyh-ül-İslam İzzeddin bin Abdüsselam, Âmidi (r.a.) için şöyle demiştir;

-“Ben ondan daha iyi ders veren birini görmedim. Uslûbu tatlı ve gayet fasih konuşan bir hatib idi. “El-Vesit” adlı eserini gayet güzel izahlar ile okuturdu. Biz münâzara usulünü ondan öğrendik. Bir zındık münâzara için gelse, onun karşısına Âmidi (r.a.) çıkardı. Çünkü bu hususta ehliyet ve kabiliyet sahibi o idi.”

Âmidi hazretleri (r.a.), İmâm-i Ğazali hazretleri (r.a.) nin “El-Vesit” adlı eserini ezberlemişti. Bir defasında İmâm-i Ğazali hazretleri (r.a.) nin tabutunu rüyada görmüş, tabutu açıp, yüzünden öpmüştür. Uyanınca İmâm-i Ğazali hazretleri (r.a.) nin El Mustasfa” adlı eserini ezberlemeye karar verdi ve çok kısa bir zamanda ezberledi.

Âmidi (r.a.) nin kelâm, fıkıh, mantık ve hikmette yirmi civarında kıymetli eserleri şunlardır.

1-Gayet-ül-merâm fi ilm-il-kelâm,
2-Dekaik-ül hakayık fil-hikme,
3-İhkâm-ül-Ahkâm,
4-Ebkâr-ül-etkâr fi usuliddin,
5-Gayet-ül-emel fi ilm-il-cedel,
6-Rumuz-ül-kunüz,
7-Menaih-ül-kerâih,
8-Kitab-ül-Bahir fi ulum-il-evâil vel-evahir,
9-Münteh’es-sül,
10-Kitab-ül-mübin fi şerhi meâni’l hükema vel-mütekellimin,
11-Et-tercihat fil-hilaf,
12-El-Muahazat fil-hilaf,
13-Lübab-ül-elbab,
14-Et-ta’likat-üs-sağire vel-kebire fil-hilaf.

Seyfeddin Âmidi (r.a.), kelâm ilminde, usul-i dinde i’tikat bilgilerinde ve usul-i fıkıh ilminde derin alimdir.

Âmidi (r.a.) de kendinden önceki ehl-i sünnet âlimleri gibi, bid’at fırkalarına ve kelâm ilmine felsefeyi karıştıranlara karşı cevap verip, kelâm ilmine karıştırılan felsefi düşünceleri temizledi.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(1-Mu’cem-ül-müellifin cild; 7, sahife – 155)
(2- Tam ilmihal eeadeti ebediye sahife -986)
(3 Eshab-i Kiram sahife – 84- 140)
(4-Vefayet-ül-a’yan cild 3; sahife -293)
(5-Lisan-ül-mizan cild 3; sahife – 134)
(6-El-Bidaye ven-Nihaye cild 13 sahife – 140)
(7- Şezerat-üz-zeheb cild 5; sahife -144)
(8-esma-ül-müellifin cild 1; sahife -707)
(9-Miftaüs-se’ade cild 2; sahife -179)
(10-Tabakat-üş-Şafiiyye(sebki) cild – 8; sahife -306)
(11-Mizan-ül-i’tidal cild- 2 sahife- 259)
(12-Hüsn-ül-muhadere cild – 1 sahife- 541)
(13-Zeyl-i ravdataeyn sahife- 161)
(14-Tabakat-üş-şafiiyye (esnevi) cild- 1 sahife- 137)
(15-Ahbar-ül-hükema sahife- 161)
(16-Kamüs-ül-a’lem cild 1; sahife – 365)
(17-El-A’lam cild- 4 sahife.)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Âmidi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Âmidi (Radiyallah-u anhu) – 2” için 1 Yorum

  1. Âmidi (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu – 27 « Ebu Sâlim Nasibi (Muhammed bin Talha); Âmidi (Radiyallah-u anhu) – 2 [...]

Yorum Yapın