‘Abdullah ibn-i Abbas’ olarak etiketlenmiş yazılar

Beyaz su yolu (Şanişe köyü) Nusaybin

Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 2

Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’ye hicret ettikten sonra Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) ailesi ile birlikte hicretin sekizinci senesine kadar Mekke’de kalmıştır.

Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye hicret etmiştir. Bu sıralarda 11-12 yaşlarında bulunuyordu. Aklı, zekası, çabuk kavrayışlığı ile dikkati çekiyor ve seviliyordu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) zamanında Kur’an-i Kerimin bir kısmını ezberlemişti.

Peygamberimiz (s.a.v.) vefat ettiği sırada Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) 13 veya 15 yaşında bulunuyordu. Bundan sonra Kur’an-i Kerimi tamamen ezberleyip, Übey bin Ka’b’a (r.a.) ve Zeyd bin Sabit (r.a.) e ezberini arzedip, dinletmiştir.

Yine bu sırada Eshab-i Kiram (r.anhüm) in büyüklerinin meclisinde bulunmuştur. Hazret-i Ömer (r.a.) in sohbetlerine ve ilim meclisine devam edip, O’nun Peygamberimiz (s.a.v.) den aldığı ilme, feyze ve marifete kavuştu.

Hazret-i Ömer (r.a.), Onu ilim meclisinde bulundurur, daima ilme teşvik ederdi. Böylece henüz gençlik çağında ilimde yüksek dereceye ulaşmıştır.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in halifeliği sırasında ilim öğrenmekle meşgül oldu. Tefsir, Hadis, fıkıh ilimlerinde ayrıca şiir ve Edebiyat gibi diğer mevzularda çok iyi bir şekilde yetişmiştir.

Hazret-i Ömer’in ve Hazret-i Osman (r.anhüm) Halifelikleri sırasında müftülük yapmış, fetva vermiştir. Hazret-i Ömer (r.a.) zor mes’elelerin ona sorulmasını ve alınan cevabın kendisine bildirilmesini istemiştir.

Abdullah bin Abbas (r.a.), kendisine sorulan mes’eleleri çok isabetli bir şekilde cevaplandırmıştır. Hiçbir mes’elede tereddüte düşmemiştir.

Sorulan mes’elelere cevab verirken Önce Kur’an-i Kerim’e bakar açıkça bulamazsa, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in ve sonra Hazret-i Ömer (r.a.) in o hususta verdikleri hükümleri araştırırdı. Bunlarda da bulamazsa kendi ictihadiyla cevap verirdi.

Kendisine havale edilen mes’elelere gayet açık ve isabetli cevablar vermesiyle meşhur olmuştur. Bu sebeple müşkillerini sormak üzere kendisine çok sayıda müracaat eden oluyordu.

Sual sormak için gelenlerin çok kalabalık olması sebebiyle gelenleri ellişer kişilik gurublar halinde yanına alır mes’elelerine cevab verirdi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ barajı bahçesi (beyaz su yolu üzeri) Nusaybin

Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 4

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) Fıkh İlminin temel direklerindendir. Fetvaları ciltler doldurulacak kadar çoktur.

Fetvaları fıkıh ilminin en kuvvetli temellerinden olup, Mekke’de yetişen fukaha o’nun vasıtasıyla yetişmiştir. Ya doğrudan ders alarak veya dolaylı olarak o’nun ilminden istifade etmişlerdir.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) Fıkıh ilminin en mühim bir kolu olan ‘Feraiz’ miras hukuku ilminde yüksek derecede idi.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) Kur’an-i Kerim hakkındaki ilmini isteyen ve soranlara öğretirdi.

Bir Ayet-i Krime’yi anlayamayan veya bir müşkili olan kimse ona müracaat edip, sorardı. O da bunlara tatmin edinceye kadar izahat yaparak cevaplandırırdı.

Kur’an-i Kerim ayetlerinin bir araya toplamasında ve neşrinde çok hizmetleri olmuştur. İslâm âlimleri tefsir kitablarını onun rivayetleriyle süslemişlerdir.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) ın müstakil bir tefsir kitabı yoktur. Tefsire dair muhtelif rivayetleri vardır. Garib-ül Kur’an hakkındaki izahları ona dayanmaktadır.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) nakledile gelen rivayetlerinden bir kısmını Furuzabadi “Tenvir-ül Mikyas Tefsir-i İbn-i Abbas” adlı kitapta toplamıştır. Onun tefsire dair rivayetleri çeşitli yollarla nakledilmiştir.

Bunlardan en meşhurları şünlardır;

1-Said İbn-i Zübeyr tariki,

2-Mücahid bin Cebir tariki,

3-İkrime (Mevla İbn-i Abbas (r.a.) tariki,

4-Ali bin Ebi Talha el-Haşimi tariki,

5-Kays tariki, (bu zat bin es-Saib’deni o da Said bin Cübeyr’den, oda Abdullah İbn-i Abbas’dan rivayet etmiştir. Bu tarik İmâm-i Buhari ve İmâm-i Müslim şartlarına uygun olup, sahihtir.)

6-Ebû İshak tariki,

7-Dahhak tariki,

Abdullah ibn-i Abbas (r.a.) bir ders halkası vardı. İlim öğrenmek üzere çok kimse onun etrafında toplanmıştır. Derslerinde her ilim okutulurdu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Beyaz su yolu (Bavarne köyü) Nusaybin

Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 5

Abdullah ibn-i Abbas (r.a.) bir ders halkası vardı. İlim öğrenmek üzere çok kimse onun etrafında toplanmıştır. Derslerinde her ilim okutulurdu.

Tabiinden Ebû Salih (r.a.);

-“İbn-i Abbas (r.a.) in meclisi ile bütün Kureyş iftihar etse azdır.” Demiştir.

Onun derslerinde tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinden başka lisan, şiir, edebiyat, tahrir gibi mevzuler işlenirdi.

Bütün bu mevzularda derin ilme sahipti. Kur’an-i Kerim’in tefsiri üzerinde ders verirken herkesi doyuracak şekilde izahlar yapardı.

Din hususunda sorulan her soruya geniş cevab verir, her mes’eleyi açıklardı.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.), çok âlim yetiştirmiştir. Ondan ilim öğrenen ve hadis-i şerif rivayet eden pekçok âlimden bir kısmı şunlardır.

Kendi oğulları Muhammed bin Abdullah, Ali bin Abdullah, kardeşlerinin oğulları Abdullah bin Ubeydullah, Abdullah bin Ma’bed, Abdullah bin Ömer, Şa’be bin Hakem, Merved bin Mahreme, Ebu’l Tufeyl, Ebû İmâme bin Sehl, Said bin Müseyyeb ve diğre âlimler (r.anhüm)

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) Peygamberimizden bizzat hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Ayrıca babası Hazret-i Abbas (r.a.) tan, annesi (r.anha) inden, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) den, Hazret-i Ömer (r.a.) den, Hazret-i Osman (r.a.) den, Hazret-i Ali (r.a.) den, Hazret-i Abdurrahman bin Avf (r.a.) den, Hazret-i Ebû Zer Gifari (r.a.) den ve diğer bir çok sahabiden hadis-i şerif rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb’üs-Sittede (altı hadis kitabı) yer almaktadır.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) 68. senesinde ömrünün son günlerinde 7-8 gün hasta yattıktan sonra vefat etti.

Cenaza namazını Hazret-i Ali (r.a.) nin oğlu Muhammed bin el-Hanifiyye (r.a.) kıldırdı.

Ve;

-“Bu gün bu Ümmetin en Rabbani âlimi vefat etti.” Buyurdu.

O’unu vefati Müslümanları çok üzdü.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.), güzel beyaz yüzlü, iri vucutlu bir zat idi. Sakalını kına ile boyardı. Çok ağlama sebebiyle yanaklarından göz yaşlarının bıraktığı izler görünürdü. Ömrünün sonuna doğru gözleri görmez olmuştu.

Bunun şu beyti söylemiştir;

-“Allah gözlerimden görme nurunu aldıysa,
Dilimde ve kalbimde o nur devam ediyor.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den bizat işiterek rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler şunlardır.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurmuştur;

-“Kur’an-i Kerim’e saygı göstermek, E’uzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’an-i kerim’in anahtarı besmeledir.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu;

-“Allah-u teâlâ’nın size verdiği sayısız ni’metler için onu seviniz. Beni de Allah-u teâlâ’yı sevdiğiniz için seviniz.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) yine buyurdu;

-“Ümmetimden iki sınıf düzgün olursa bütün insanlar düzgün olur. Bunlar bozulursa insanlar da bozulur. Bu iki sınıf âmirler ve âlimlerdir.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu